štatistikaPri porovnaní našich pravidelných a náhodných čitateľov v základných demografických údajoch môžeme vypichnúť niekoľko zaujímavostí.

Kraje

Pri porovnaní krajov sa ukazuje, že medzi pravidelnými čitateľmi je ich disproporčne najviac z Bratislavského kraja, až 23,16 %, v rámci náhodných to je 16,60 % a za celkový súbor to je 20,00 %. Možno snáď skonštatovať pre niekoho zaujímavý fakt, že náš portál si získava najväčšiu priazeň v Bratislavskom kraji.

Vek

V celkovej vzorke bolo do 14 rokov iba 11 respondentov, pričom ani jeden z nich nebol pravidelným čitateľom. Pravidelní čitatelia najviac dominovali vo vekových kategóriách 20 až 29 rokov.

Pohlavie

Extrémne silná disproporcia panuje medzi pohlaviami. Zatiaľ čo medzi všetkými respondentmi (N = 1119) bolo iba 157 žien, z toho až 120 tvorili náhodné čitateľky. Medzi pravidelnými čitateľmi je tak disproporcia mimoriadne vysoká: na 546 mužov pripadlo 37 žien, čo znamená že medzi pravidelnými čitateľmi bolo iba 6,35 % žien.

Vzdelanie

Pri porovnaní vzdelania sme vyradili vekové kategórie pod 25 rokov, aby sme získali respondentov v takom veku, kedy už zvykne byť dovŕšené maximálne vzdelanie. Ostalo nám tak 330 náhodných a 377 pravidelných respondentov (spolu 707).

Ako možno vidieť na grafe nižšie, medzi pravidelnými čitateľmi vo veku 25 a viac rokov dominuje vysokoškolské vzdelanie, uviedla ho polovica (50,01 %) respondentov. U náhodných čitateľov dominuje stredná škola s maturitou (46,1 %). Štatistické testovanie však nepreukázalo signifikantnosť týchto rozdielov.

Graf Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Graf Vzdelanie

Pôvod vedomostí

Na našu netypickú otázku zisťujúcu, z akého typu vied pochádzajú najvýznamnejšie poznatky, ktorými respondenti disponujú, sme nezistili významné rozdiely medzi pravidelnými a náhodnými čitateľmi.

Náboženská príslušnosť

Rovnako tak nič významné sme nezistili, pokiaľ ide o náboženskú príslušnosť. Aj keď môže sa javiť ako zaujímavé, že položku „iné než kresťanské“ označilo 5,22 % náhodných čitateľov, pričom až 8,92 % pravidelných. Možno odhadovať, že významná časť z týchto ľudí bude orientovaná na pohanstvo.

Ekonomická aktivita

Pri porovnávaní ekonomickej aktivity významne viac pravidelných čitateľov bolo zárobkovo činných: 58,83 % v porovnaní s 47,20 % náhodných.

Počet detí

Porovnanie počtu detí u týchto dvoch skupín respondentov neprináša nič zaujímavé.

Výška príjmu

Čo je určite zaujímavé zistenie, je prítomnosť pravidelných čitateľov vo vyšších príjmových kategóriách v porovnaní s tými náhodnými. Pre porovnanie sme opäť vyradili respondentov pod 25 rokov, aby sme očistili súbor od väčšiny študentov. Ostalo nám tak 330 náhodných a 377 pravidelných respondentov (spolu 707).

Graf nižšie nám hovorí o tom, že pravidelní čitatelia v porovnaní s tými náhodnými sú zoskupení vo vyšších príjmových kategóriách. Skoro tretina (29,7 %) má čistý mesačný príjem nad 1000 €. Hoci štatistické testovanie nepreukázalo signifikantnosť rozdielov medzi pravidelnými a náhodnými čitateľmi, ako silná indícia je to úkaz rozhodne zaujímavý.

Graf Čistý mesačný príjem

Graf Príjem

Záver

Toto porovnanie dvoch skupín: pravidelných a náhodných čitateľov v základných demografických parametroch prinieslo dve zaujímavé zistenia:

  • Náš web je atraktívny skôr pre ľudí nadpriemerne vzdelaných, čo nás teší.
  • Dá sa povedať, že medzi našimi pravidelnými čitateľmi je vysoká disproporcia, ak ide o príjem. Pravidelní čitatelia sa regrutujú v nemalej miere spomedzi vyšších príjmových kategórií.

Náš web býva svojimi oponentmi či inými neprajníkmi označovaný často za portál negatívne nacionalistický, rasistický či slušne povedané konzervatívny. Mnohí, aj odborníci, označujú takto orientované skupiny za podpriemerné v rámci spoločnosti, najmä ak ide o vzdelanostnú úroveň či ekonomické postavenie.

Naše zistenia, ktoré síce nepotvrdili štatistickú významnosť, sú skôr indíciou o ostrom protiklade s takýmito tvrdeniami.

Zábava