postavičkyZačneme teda obligátne: základnou charakteristikou výskumnej vzorky.

Do nášho výskumu sa zapojilo 1119 respondentov, za čo im patrí opakovane srdečná vďaka. Tým nám poskytli dostatočne bohatý materiál na seriózne vyhodnotenie.

Základné demografické údaje sme získali od každého jedného respondenta.

Kraj, v ktorom respondent žije
Kraj Počet Percento
Banskobystrický 107 9,6
Bratislavský 224 20,0
Košický 148 13,2
Nitriansky 114 10,2
Prešovský 119 10,6
Trenčiansky 113 10,1
Trnavský 77 6,9
Žilinský 122 10,9
Zahraničie 95 8,5
Spolu 1119 100,0

Respondenti žili disproporčne najviac v Bratislavskom kraji, až 20 % z celkového počtu respondentov. A tiež pomerne dosť ich žilo v zahraničí (8,5 %).

Vek respondentov
Veková kategória Počet Percento
do 14 rokov 11 1,0
15 – 19 rokov 143 12,8
20 – 24 rokov 258 23,1
25 – 29 rokov 170 15,2
30 – 34 rokov 135 12,1
35 – 39 rokov 100 8,9
40 – 49 rokov 127 11,3
50 a viac rokov 175 15,6
Spolu 1119 100,0

Z údajov možno indukovať, že intenzívnejšie nás čítajú ľudia od pätnástich rokov. Údaje tiež naznačujú, že najmenej náš web čítajú ľudia vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov. To môže byť spôsobené aj tým, že v tejto vekovej kategórii sú ľudia najviac uponáhľaní a málo ochotní zúčastňovať sa takýchto výskumov.

Pohlavie respondentov
Počet Percento
muž 962 86,0
žena 157 14,0
Spolu 1119 100,0

Veľmi vysoká disproporcia je v zastúpení pohlaví. Iba 14 % z celkového súboru tvoria ženy. Súvisí to s tým, že ženy sa o témy nášho portálu zaujímajú oveľa menej a treba tiež sebakriticky priznať, že štýl písania nie je zrovna emocionálne atraktívny pre nežnejšie pohlavie.

Výška vzdelania respondentov
Počet Percento
základné 85 7,6
stredné bez maturity 103 9,2
stredné s maturitou 554 49,5
vysokoškolské 377 33,7
Spolu 1119 100,0

Respondenti tvoria pomerne vzdelanú skupinu. Iba 16,8 % ich má nižšie vzdelanie ako stredné s maturitou a aj to je spôsobené prítomnosťou nižších vekových kategórií, v ktorých ešte nemajú ľudia vzdelanie ukončené. Ostatní majú minimálne maturitu, pričom tretina (33,7 %) má už dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie.

Disproporcia s celkovou populáciou je logická: internet využívajú najmä vzdelanejší ľudia a tiež o spoločenské problémy sa zaujímajú viacej vzdelanejší ľudia.

Najvýznamnejšie poznatky, ktorými respondenti disponujú, pochádzajú prevažne z týchto typov vied
Počet Percento
prírodné 154 13,8
technické 410 36,6
lekárske 45 4,0
poľnohospodárske 23 2,1
spoločenské 284 25,4
humanitné 203 18,1
Spolu 1119 100,0

Z trochu neštandardnej otázky zisťujúcej, z akého typu vied pochádzajú najvýznamnejšie poznatky, ktorými respondenti disponujú, sme zistili, že až 36,6 % má dominantné poznatky z technických vied, čo do určitej miery súvisí aj s dominanciou mužov vo výskumnej vzorke.

Náboženská príslušnosť respondentov
Cirkev Počet Percento
rímskokatolícke 525 46,9
evanjelické 80 7,1
gréckokatolícke 33 2,9
ostatné kresťanské 42 3,8
iné než kresťanské 80 7,1
bez vyznania 359 32,1
Spolu 1119 100,0

Vo výskumnom súbore sú najviac zastúpení ľudia patriaci k rímskokatolíckej cirkvi, avšak z celkového súboru netvoria viac ako polovicu, ako to je bežné pri celkovej populácii. Až 7,1 % označilo možnosť náboženskej príslušnosti „iné než kresťanské“ a až tretina (32,1 %) sa identifikovalo ako „bez vyznania“.

Prevažujúca ekonomická aktivita respondentov
Ekonomická aktivita Počet Percento
zárobková činnosť 596 53,3
štúdium 205 18,3
zarábanie a štúdium 134 12,0
nezamestnaná osoba 52 4,6
dôchodca 70 6,3
materská alebo rodičovská dovolenka 7 ,6
iné 55 4,9
Spolu 1119 100,0

Viac ako polovica respondentov (53,3 %) bola zárobkovo činná. Skoro pätina (18,3 %) študovala a pomerne dosť (6,3 %) bolo dôchodcov.

Počet detí respondentov
Počet detí Počet Percento
0 720 64,3
1 135 12,1
2 175 15,6
3 65 5,8
4 a viac 24 2,1
Spolu 1119 100,0

Väčšina respondentov (až 64,3 %) bola bezdetná a iba 23,5 % malo 2 a viac detí.

Kategória čistého príjmu respondentov
Príjem Počet Percento
do 150 € 227 20,3
od 150,01 € do 250 € 55 4,9
od 250,01 € do 350 € 85 7,6
od 350,01 € do 500 € 163 14,6
od 500,01 € do 700 € 195 17,4
od 700,01 € do 1000 € 183 16,4
od 1000,01 € do 1500 € 109 9,7
1500,01 € a viac 102 9,1
Spolu 1119 100,0

Pätina respondentov (20,3 %) mala čistý príjem do 150 €, čo súvisí najmä so zastúpením študentskej zložky. A pomerne dosť respondentov (až 9,1 %) označilo, že ich čistý mesačný príjem je nad 1500 €.

Záver

Tak to je na teraz všetko. Bližšia analýza v ďalších častiach.

Zábava