magazín 21. století21. století je český populárno-vedecký časopis, ktorý publikuje články z rôznych vedeckých oblastí. V jednom zo starších vydaní (21. století, január 2006, str. 46). 21. století časť svojho obsahu venuje otázkam čitateľov, na ktoré odpovedá. Jeden čitateľ položil síce politicky nekorektnú, ale vedecky legitímnu otázku: „Líšia sa nejak ľudské rasy, čo sa týka kvality génov? Mám na mysli inteligenciu, prispôsobivosť prostrediu, morálne vlastnosti...“

Citujem odpoveď redakcie (nie je podpísaná nikým konkrétnym):

    „Najprv musíme uviesť, že antropológovia i genetici sa zhodujú v tom, že ľudské rasy z prísne biologického hľadiska ani neexistujú. Nová štúdia, ktorú teraz zverejnila americká revue Proceedings of the National Academy of Science, potvrdila, že rasa človeka sa neodráža v jeho génoch. Brazílski a portugalskí vedci sa pri rozsiahlom skúmaní zamerali na Brazíliu. Táto veľká krajina je povestná veľmi pestrým spektrom populácie. Žijú tam ľudia európskeho, afrického a indiánskeho pôvodu. Skúmali najprv 20 mužov zo severného Portugalska a rovnaký počet z ostrova Sv. Tomáša na západnom pobreží Afriky. Pritom zistili desať genetických variácií, ktoré spoľahlivo odlišovali obe skupiny. Žiadna z nich však nemala nič spoločné s farbou kože alebo vlasov. Prekvapenie vedcov čakalo pri skúmaní samotných Brazílcov. Zistili, že tí, ktorí sa jednoznačne označovali za belochov, mali v priemere 33 % génov indiánskeho a 28 % afrického pôvodu. Rovnako ľudia označovaní za černochov mali skoro polovicu génov neafrického pôvodu. Ako bádatelia dodávajú, ich štúdia jasne ukázala, že v Brazílii je farba kože len slabým ukazovateľom afrického pôvodu.“

Odpovedi možno vytknúť nasledovné:

  • Prečo sa porovnávanie rozličných rás skúmalo v Južnej Amerike, ktorá disponuje jedným z najzmiešanejších obyvateľstiev na svete? Nie je pre komparatívne účely lepšie porovnávať dve zjavne distinktné, homogénne populácie (napr. Nórsko a Stredoafrická republika)? Odpoveď sa nad tým kriticky nepozastavuje.
  • Mnohí odborníci na rasové výskumy (J. P. Rushton, M. Levin) vymedzujú rasy v zásade podľa geografického pôvodu: čo by zodpovedalo pojmom „indiánske gény“ či „africké gény“ používaným autormi tejto štúdie.
  • Ignorácia veľkého množstva literatúry, ktorá spracúva rozdiely medzi rôznymi ľudskými rasami. Odpoveď ani len nespomína ich existenciu a prezentuje akoby univerzálny konsenzus medzi vedcami, že rasy neexistujú a nelíšia sa medzi sebou. Takýto konsenzus však neexistuje (možno tak v mainstreamových médiách a v rámci politickej korektnosti).
  • Uvedený výskum skutočne ukazuje, že v Brazílii sa pôvodné ľudské rasy zrejme zmiešali natoľko, že sami rasovo zmiešaní jedinci sa nevedia spoľahlivo identifikovať ako členovia určitej skupiny, čo je ale pomerne prirodzené. Nevypovedá o tom, že rasa celkovo by bola irelevantným parametrom.
  • Zameriava sa len na genetický výklad rasy, pričom čitateľ ju mohol ponímať v inom zmysle. Jednoducho ho mohlo zaujímať, či sú etnickí Afričania v priemere inteligentnejší ako etnickí Európania, čo je relevantná a dôležitá otázka. Aj spomínaný výskum evidentne rátal s existenciou takto vymedzených skupín, a čitateľa mohol zaujímať (a zjavne aj zaujímal) rozdiel medzi nimi. (Zaujímavé je, že existencia etník nebýva obvykle spochybňovaná, hoci taktiež nie sú vôbec presne definované.)
  • Otázka bola smerovaná aj na „kvalitu génov“ pri vlastnostiach ako inteligencia či morálny charakter. Najmä pri inteligencii existuje veľké množstvo štúdií potvrdzujúcich vzťah medzi génmi a inteligenciou (napr. výskumy jednovaječných dvojčiat), odpoveď sa však o nich vôbec nezmieňuje.

Ešte zopár slov k pojmu rasy ako takému. „Rasa“, ako aj každý všeobecný pojem, v empirickom svete priamo neexistuje – iba ľudia radiaci sa k niektorým rasám (resp. zmiešaní). Podobne neexistuje žiadna presná definícia napr. „života“ alebo „vedomia“ – nikto však nespochybňuje, že by život či vedomie existovali.

Aj medzi farbami sú plynulé prechody, ktoré sa nedajú bez spochybnenia definovať, a predsa na základe toho nemožno tvrdiť, že farby neexistujú.

Rasa – hoci nie je definovaná presne – je úplne legitímny a uznávaný faktor členenia u zvieracích živočíšnych druhov a donedávna aj u človeka. (Stačí si prelistovať nejakú prírodovednú encyklopédiu a človek si všimne, aké nepatrné rozdiely sú medzi niektorými rasami zvierat.) Len za posledné desaťročia sa začína rasa spochybňovať, a to vlastne len u človeka: už z tohto sa môžeme odôvodnene domnievať, že sa tak deje pod politickým tlakom.

Možno dokonca predpokladať, že keby sa rasy skutočne nelíšili v schopnostiach (len vo vonkajšom výzore), tak by k spochybňovaniu kategórie rasy u človeka neprišlo.

Zábava