Školská trieda: má ešte zmysel do nej púšťať deti?(Berlín, 24.10.2014) V nemeckej spolkovej krajine Berlín sa od nasledujúceho školského roku nemajú žiaci 5. a 6. ročníka učiť dejepis. Podľa nových rámcových plánov školských úradov sa má dejepis, geografia a náuka o spoločnosti spojiť do jedného predmetu s názvom spoločenské vedy. V ďalších ročníkoch bude jeho výučba tiež značne pozmenená oproti doterajšiemu stavu.

Až od 7. ročníka bude dejepis opäť vyučovaný, avšak nie chronologicky, ale tzv. prierezovo. To znamená, že so žiakmi učitelia preberú niekoľko povinných tém ako napríklad „rodové role“, migrácia, vzdelávanie a výchova. Podľa dôvodovej správy k novým plánom výučby si majú študenti v škole osvojiť najmä schopnosť zaobchádzania s médiami a prameňmi. Tým sa majú dosiahnuť základy pre jazykové a mediálne vzdelanie a prevencia pred násilím medzi žiakmi. Kľúčovým výsledkom vzdelávania však má byť „výchova k demokracii“, ktorá má presakovať do obsahu všetkých tém a vyučovaných predmetov. Je teda „demokracia“ dôležitejšia ako poznanie vlastnej minulosti?

Zábava