Vzkriesenie národaNie je žiadnym tajomstvom, že celá Európa sa dnes nachádza v hlbokej demografickej kríze. Okrem stagnujúcej či stále upadajúcej pôrodnosti je starý kontinent trápený aj morálnym rozkladom, ktorý sa prejavuje extrémne vysokou rozvodovosťou a nárastom počtu detí narodených mimo manželstva. Tragédiou je, že európske vlády proti týmto trendom nepodnikajú žiadne relevantné a efektívne kroky. Asi jedinou výnimkou je Rusko, v ktorom je v poslednom období kladený dôraz na propagáciu tradičných hodnôt a demografickú regeneráciu obyvateľstva.

Rusko sa od pádu Sovietskeho zväzu, ako zaznamenal aj Patrick Buchanan v svojej dnes už klasickej knihe o smrti Západu, nachádzalo v neutešenej situácii, ktorá symbolicky vyvrcholila v roku 1999, v poslednom roku vlády prezidenta Jeľcina. Vtedy dosiahla úroveň úhrnnej plodnosti (priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu v celom jej reprodukčnom období) historické minimum – 1,17, podobne to bolo pri počte živonarodených detí (1 214 689).

Katastrofálny prepad pôrodnosti sa prejavil aj v prirodzenej populačnej zmene (ročný pomer úmrtí a pôrodov), ktorá bola od roku 1992 negatívna s vrcholom v roku 2000, kedy v Rusku zomrelo o 958 353 ľudí viac ako sa v ten rok narodilo. Racionálnou reakciou prezidentovania Putina (1999 – 2008, 2012 – ) a Medvedeva (2008 – 2012) bolo podniknúť opatrenia na čo najrýchlejšie zvrátenie hrozivej situácie.

Podľa dnes prístupných štatistických údajov sa postupné zlepšenie dostavilo. Od roku 1999 do roku 2013 narástla miera úhrnnej plodnosti o 47,5 % – z 1,17 na 1,71. A tento nárast sa netýka iba oblastí s etnicky neruskou populáciou (Čečensko, Tuviansko, Ingušsko a pod.), ktoré majú síce nadpriemernú úroveň pôrodnosti, ale situácia sa zlepšuje v celom Rusku, aj v jeho európskej časti.

Vážnosť morálnej skazy Ruska bola v sovietskom a postsovietskom období badateľná aj z potratových štatistík, podľa ktorých na jedno živonarodené dieťa pripadali viac ako dve potratené deti. V roku 2007 bolo prvýkrát, odkedy sa zbierajú údaje o potratoch v Rusku (1957), zaznamenaných viac živonarodených detí ako detí potratených. A tento trend pokračuje s tým, že dnes je počet živonarodených detí už takmer dvojnásobne väčší.

V roku 2013 bol po vyše 20 rokoch zaznamenaný prirodzený populačný prírastok – bolo zaznamenaných o 24 013 viac pôrodov ako úmrtí. Zvýšila sa aj priemerná dĺžka života, ktorá po páde Sovietskeho zväzu výrazne klesla v dôsledku nárastu alkoholizmu a sociálnej neistoty, na 70,77 rokov (65,14 pre mužov a 76,31 pre ženy) v roku 2013 z 63,93 rokov (57,38; 71,07) v roku 1994.

Obnova rodiny v RuskuTo, že dochádza k mravnej obrode národa dokazujú aj ďalšie štatistiky ruského ministerstva práce pre rok 2013. Oproti roku 2006 klesol počet rozvodov, vtedy pripadalo na tisíc manželstiev 576 rozvodov, dnes je to 545. Pomer detí narodených mimo manželstva klesol omnoho výraznejšie z 29 % v roku 2006 na 23 % v roku 2013. V tom istom období tiež klesol počet potratov o 40 %.

Áno, je pravda, že demografické ukazovatele Ruska sú v súčasnosti stále značne zlé a nepriaznivé, ale dôležitý je trend a ich vývoj. Ten je dnes pre Rusko a jeho budúcnosť priaznivý. K rovnakým záverom dospel aj Mark Adomanis z amerického časopisu Forbes, podľa ktorého súčasná trajektória ruských demografických údajov ukazuje, že z najväčšej krajiny sveta sa môže stať skutočná bašta tradicionalizmu.

Už dnes Rusko mierou úhrnnej pôrodnosti predbehlo mnoho členských štátov Európskej únie (vrátane Slovenska), v ktorých dochádza k stagnácii či miernemu poklesu počtu narodených detí. Žiaden porovnateľný trend postupného nárastu pôrodnosti neprebieha v žiadnom štáte EÚ. V roku 2012 Rusko prekonalo aj USA, v ktorých pôrodnosť dlhodobo postupne klesá. Na tisíc obyvateľov v Rusku pripadalo 13,3 živonarodených detí, v USA iba 12,6. Údaje za rok 2013 tento trend iba potvrdili (13,2 x 12,5).

Aj ďalšie ukazovatele potvrdzujú, že spoločenské trendy v Rusku idú opačným smerom ako tie na „Západe“. V Británii sa má o dva roky narodiť väčšina detí mimo manželstva, už dnes je to približne 48 %. V Nemecku už od roku 1972 dochádza k prirodzenému populačnému úbytku, viac ľudí zomrie ako sa ich narodí. V roku 2012 dokonca zaznamenali rekordný úbytok 196 038 duší.

Reálne demografické údaje nad slnko jasnejšie preukazujú, že Rusko sa vybralo správnejšou cestou ako „Západ“ a teda aj ako my. Ruský strom dnes rodí zdravšie ovocie a všetko nasvedčuje tomu, že sa to bude naďalej zlepšovať. Žiaľ, naše Slovensko a krajiny starej Európy idú opačným smerom a zdá sa, že si nad tým nelámu hlavu. Kam sa však dostane západná civilizácia bez detí a bez zdravých rodín?

Zábava