Tolerantný liberál?Americký časopis The Washington Examiner informuje o zaujímavých výsledkoch sociálnych prieskumov výskumného inštitútu Pew Research Center zameraných na správanie konzervatívcov a liberálov na mediálnom trhu. Z analýzy zozbieraných dát vyplýva, že liberáli majú tendenciu viac dôverovať médiám hlavného prúdu a skôr skončiť priateľstvá s osobami iného politického presvedčenia.

Výstupy z vykonaných prieskumov však vlastne nie sú prekvapivé. Z 32 najvýznamnejších médií je 25 považovaných za názorovo a hodnotovo blízkych ľavicovým a liberálnym mediálnym konzumentom a iba zvyšných 7 má skôr pravicové zameranie. Logicky z toho vyplýva poznatok, že liberáli majú sklony byť dôveryhodnejší k obsahu masmediálneho spravodajstva ako konzervatívci, lebo sa častejšie zhoduje s ich presvedčením.

Pre niekoho môže byť paradoxné ďalšie zistenie, podľa ktorého práve liberáli, hoci sa sami omnoho častejšie hlásia k tolerancii, sú výraznejšie náchylní k ukončeniu priateľstva pre rozdielne politické názory, a to na sociálnych sieťach i v reálnom živote. Napríklad, 44 % presvedčených liberálov sa priznalo k tomu, že si na facebooku odstránili niekoho spomedzi priateľov, pretože nesúhlasili s jeho prejavenými politickými názormi. Obdobne sa zachovalo iba 31 % konzistentných konzervatívcov (26 % je údaj pre všetkých užívateľov najpopulárnejšej sociálnej siete).

Nič nové pod slnkom. Pozornejší čitatelia si nepochybne sami všimli, že platí – čím viac niekto hovorí o tolerancii, tým menej ju sám skutočne praktizuje. Pozrime sa len na slovenskú scénu. Nedávno sme informovali o snahách dvoch liberálnych lesbických aktivistiek kriminalizovať ich ideových oponentov. Bývalá športová redaktorka Kristína Kormúthová bola prepustená z práce za potlesku liberálov všetkého druhu. Ako sami hovoria, sloboda prejavu neplatí pre „nenávistné prejavy“, ale čo sú „nenávistné prejavy“ určia oni a im naklonené masmédiá.

Nezabúdajme však ani na to, že v spoločensko-dejinnom kontexte nie je konzervativizmus odpoveďou na súčasný marazmus a pád kresťanskej Európy. Ako povedal G. K. Chesterton, celý moderný svet sa rozdelil na konzervatívcov a liberálov – liberálom ide o pokračovanie v robení chýb a konzervatívcom o to, aby sa staré chyby nenapravili.

Zábava