DôchodcoviaV júni roku 2012 publikoval Štatistický úrad Slovenskej republiky prvé vybrané výsledky z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Ide o najaktuálnejšie údaje o populácii Slovenska podľa pohlavia, veku, rodinného stavu, štátneho občianstva, národnosti, vzdelania a ďalších ukazovateľov. Prínosné je, že publikácia ponúka aj porovnávací prehľad výsledkov minulých sčítaní obyvateľstva (až po rok 1970).

Za najdôležitejší demografický údaj možno právom označiť otázku dynamickosti populácie, otázku, či je obyvateľstvo Slovenska vekovo starnúce, mladnúce alebo stagnujúce. Zlú predtuchu, ktorú vzhľadom na občasné varovné signály človek prirodzene má, zverejnené údaje potvrdili. Na Slovensku je o 188 977 detí vo veku 0-14 rokov menej ako v roku 2001, a to aj napriek tomu, že celkový počet obyvateľstva sa jemne zvýšil. Percentuálne dáta sú snáď ešte explicitnejšie. Zatiaľ čo v roku 1970 bolo 27,2 % obyvateľov Slovenska vo veku 0-14 rokov a nasledujúce dve dekády tento pomer len mierne klesal (26,1 % a 24,9 %), v 90. rokoch nastal prudký pokles pôrodnosti, ktorého dôsledkom v roku 2001 bolo v tejto „detskej“ kategórii len 18,9 % obyvateľov, podľa najnovších údajov je na Slovensku len 15,3 % „duší“ mladších ako 15 rokov.

Úmerne úbytku detí pribúda ľudí vo veku nad 65 rokov. V roku 1970 patrilo k tejto skupine iba 9,2 % obyvateľov, dnes je to už 12,7 %. Index starnutia stúpol za 41 rokov z 33,9 na 82,6. Slovenská republika dlhodobo starne a jej starnutie od uplynulej dekády akceleruje. Podľa všetkého bude v horizonte najbližších rokov na Slovensku viac ľudí na 65 rokov ako detí do 14 rokov. Ak si niekto myslí, že preháňam, nech sa oboznámi s údajmi z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, kde už tento stav nastal.

Okrem starnutia populácie Slovensko kopíruje aj ďalší z civilizačných trendov, ktorým je deštrukcia rodiny. Od roku 2001 na Slovensku pribudlo 179 193 rozvedených, tento nárast je v demografických dejinách Slovenska priam revolučným. V roku 1970 bolo rozvedených osôb menej ako 1 percento, dnes ich je ich 7,6 percenta. Primerane tomu poklesol počet zosobášených. Na Slovensku je po prvýkrát v známej histórii viac slobodných ako ľudí žijúcich v manželstve. Niet divu, že Slovensko chradne.

Hľadanie príčin

Americký konzervatívny komentátor Pat Buchanan vo svojej klasickej knihe Smrť Západu (The Death of the West) opisuje viaceré dôvody demografického úpadku západnej civilizácie, ku ktorej patrí aj Slovensko. V postindustriálnej ére sa významne rozšírilo zamestnanie oboch manželov a ženy len zriedka ostávajú doma s deťmi. Na Slovensku k tomu dopomohol aj bývalý režim, ktorý sa snažil integrovať do pracovného procesu celú populáciu. Koncepcia rodinnej mzdy, ktorú presadzovali veľkí pápeži Lev XIII. a Pius XI., a podľa ktorej mal otec rodiny dostávať mzdu dostatočnú na uživenie rodiny (manželky a nezaopatrených detí), bola zavrhnutá a v súčasnosti ju už prakticky nikto politicky nepresadzuje. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov boli oživené malthusiánske myšlienky o populačnej bombe, ktoré rezultovali v početné snahy znižovať rast populácie, paradoxne sa však koncentrujú takmer výhradne na západné krajiny, kde je však pôrodnosť nedostatočná. Napríklad pred rokom britskí environmentalisti kritizovali rodinu bývalého futbalistu Davida Beckhama za to, že sa im narodilo štvrté dieťa. Rozšírenie feminizmu rovnako napomohlo destabilizácii inštitútu manželstva, materstva a rozšíreniu interrupcií. Populárna kultúra od 60. rokov minulého storočia presadzuje zvrátené hodnoty, ktoré podkopávajú rodinné hodnoty. Propagácia promiskuity, pornografie, hedonizmu, homosexuality a rôznych ďalších nemravností nie je v dnešných filmoch, knihách a časopisoch nič neobvyklého. Aj preto v celej civilizácii došlo k zrúteniu mravného kódexu. Pred 100 rokmi bola spoločnosť riadená biblickou morálkou, ktorá podporuje zdravú reprodukciu spoločnosti. Dnes je táto morálka spochybnená, homosexualita, potraty a eutanázia sú, zdá sa, stále viac akceptované. A zajtra budeme možno akceptovať aj pedofíliu a polygamiu.

Buchananom uvedené dôvody sa nepochybne vzťahujú aj na Slovensko. Nemožno zahmlievať, že ekonomická situácia mnohých párov na Slovensku im znemožňuje mať viac detí a realizovaná pôrodnosť je často nižšia ako zamýšľaná z ekonomických dôvodov. Je to však úloha štátu, aby správne nastavil pronatalitnú politiku a zvrátil starnutie populácie. Nie je predsa normálne, aby sa na Slovensku rodilo menej detí na 1000 obyvateľov ako vo vojnových rokoch prvej svetovej vojny. Nanešťastie ide o civilizačný problém celého europoidného sveta.

Potreba konať

Keď slovenský historik staroveku Vojtech Zamarovský písal o zániku helénskej civilizácie, postrehol, že tento bol sprevádzaný katastrofálnym poklesom pôrodnosti v 2. storočí pred Kristom. Na margo tohto javu veľký dejepisec napísal pravdivé slová: „Z vojny, hoci prehratej, sa národ spravidla vždy spamätá; z občianskej vojny takisto, aj keď dakedy nie práve ľahko. Vysťahovalectvom si môže spôsobiť väčšie straty, ako mu dokáže spôsobiť nepriateľ vyvražďovaním. Keď však prestanú jeho matky rodiť deti, nepomôže mu už nič.“ (Grécky zázrak, Bratislava, 2002, s. 370) Zamarovský cituje vtedajšieho gréckeho historika Polybia, ktorý napísal o príčine tohto poklesu: „Príčina je ako na dlani a náprava na nás: ľudia sa stali spupní, hrabiví a ľahtikárski, nechcú sa ženiť, a keď sa už oženia, nechcú mať deti, a keď ich majú, tak namiesto mnohých najviac jedno či dve.“ Nepripomína Vám to niečo?

Ak má prežiť národ, musí byť morálne zdravý a jeho rodiny musia vychovávať dostatok detí. Inak, národ zostarne a vymrie. Neexistuje vážnejšia hrozba pre západnú civilizáciu a slovenský národ ako demografický úpadok. Vláda by mala vytvoriť také prostredie, v ktorom by sa ekonomicky oplatilo mať deti. Samozrejme, ide o podporenie rodín tých, ktorí pracujú a sú schopní vytvoriť zdravé prostredie pre riadnu výchovu detí. Nič nie je dôležitejšie ako toto. Môžeme vytvoriť výborné prostredie pre podnikateľov, zjednodušiť štátnu byrokraciu, ozdraviť súdnictvo, ale všetky tieto úspechy budú z dlhodobého hľadiska zbytočné, ak tu nebude dynamický národ, ktorý si ich bude môcť užiť. Rovnako je nevyhnutné sa zbaviť úpadkovej a dekadentnej kultúry, ktorá rozvracia rodinu, materstvo a národ, jej bojkotovaním a podporením tradičnej, hodnotovej kultúry. Tieto úlohy sa musia stať národným programom, ak sa ich zhostíme a budeme úspešní, národ prežije. Nemusím ani písať, čo sa stane, ak nebudeme konať. Budúcnosť je zatiaľ v našich rukách.

Zábava