Ukrajinci, národný socializmus, poriadok na východe, druhá svetová vojna, 1941, ZSSR, inváziaV minulých dňoch vyšla deklarácia ríšskej vlády vo veci vrátenia súkromného vlastníctva vo východnom obsadenom území. Dľa tejto deklarácie rozpúšťajú sa i zbytky kolchozov a ukrajinským sedliakom vracia sa pôda do vlastníctva. Tento fakt najlepšie dokazuje, ako chápu v Ríši prakticky novoeuropský program. V druhé výročie vypuknutia vojny so SSSR (22. 6.), hoci momentánne neprevádzajú sa nijaké veľké bojové operácie, možno len pripomenúť veľkú budovateľskú prácu ríšskych úradov na východe.

Nemecko od prvých chvíľ obsadenia východných území považovalo za prvú úlohu zlikvidovať boľševizmus a zaviesť nový poriadok. V tomto smysle vydané boly už niekoľké nariadenia a teraz k tomu pristupuje vyhlásenie ríšskeho ministra pre obsadené územie o sedliackom vlastníckom práve na východe. Toto vyhlásenie vzťahuje sa na ukrajinské, bieloruské a ruské územia.

Podľa tohto vyhlásenia pôda, ktorá doteraz bola sverená sedliakom k individuálnemu užívaniu, vyhlasuje sa s okamžitou platnosťou za súkromné vlastníctvo týchto sedliakov. Prídel pôdy a prevádzanie vlastníctva vykoná sa v rámci už započatej akcie. Právo na pôdu majú všetci, ktorí sú schopní obrábať ju, hoci momentánne sú i vzdialení od miesta, kde sa im pôda prideľuje.

Po prvých dvoch etapách uskutočňovania rozsiahlych agrárnych plánov na východe uskutočňuje sa spomenutým vyhlásením etapa tretia. Odovzdávanie pôdy sedliakom je už definitívnym právnym usporiadaním pomerov v agrárnom sektore v obsadených východných územiach Významné je pritom to, že tam, kde nevystačí vlastný inventár na prevádzanie poľnohospodárskeho podnikania, vypomáha už jestvujúce poľnohospodárske sdruženie.

Týmto zariadením vzniká vo východnom priestore nový sedliacky stav. Už veľa rokov nebol tu sedliak pánom pozemku, ktorý obrábal. Za Romanovcov robily sa pokusy uskutočňovať moderné hospodárstvo a začalo sa rozsiahle pestovanie poľnohospodárstva a dobytkárstva. Široké ruské stepy a ukrajinské žírne zeme veľmi dlho nevydávaly taký úžitok, aký prinášajú dnes, keď sa hospodárstvo, napriek ťažkým vojnovým pomerom silne zracionalizovalo. Cena, ktorú staré Rusko platilo za pripojenie svojho hospodárstva na liberalistické hospodárske systémy, bola veľká. Pri najnižších cenách hospodárskych produktov exportovať a pritom ešte chcieť vybudovať rozsiahly priemysel, predpokladalo otrocké sedliactvo, ktoré sa ustavične pokúšalo povstaním odpomáhať svojej biede.

Boľševizmus zapriahol do svojich služieb všetko. Zavedenie kolchozov malo za cieľ rozbiť individuálne hospodárstvo a potlačiť v sedliakoch každú možnosť po vytvorení inej politickej moci, než ktorá práve viedla. Sedliak nútený bol robiť, lebo inak hrozily mu najťažšie tresty, a zem, ktorú obrábal, nesmel pomenovať svojou. Následok toho bol, že sedliactvo chladlo a produkcia slabla. Od úplneho zaniknutia poľnohospodárskej výroby zachránily len vysoké tresty, zväčša tresti smrti, ktorými stíhali vzpierajúcich sa sedliakov. Malý ruský mužik za takýchto okolností bol veľmi ďaleko od toho pestovať stavovskú hrdosť. Možno preto dnes ani nechápe význam súkromného vlastníctva v celej šírke. Jednako, ako vysvitá zo zpráv, javí sa medzi sedliactvom vo východnom obsadenom území veľká radosť nad skutočnosťou, že pôda bude patriť odteraz len im.

Nemecké úrady týmto činom dokázaly, ako chápu novoeuropský poriadok. Nešlo tu len o odvetu boľševickému systému alebo o propagandu – veď za vojnových čias bolo by dosť príčin ponechať kolektívne hospodárstvo a jeho intenzitu zvýšiť a zaistiť vojenskou kontrolou – ale išlo o vrátenie ľudských práv, práv sedliaka na zem, ktorú v pote svojej tvári obrába.

zdroj: Náš boj, ročník I, číslo 19 (15. jún 1943), str. 560 – 562

Poznámky:

Text je ponechaný v dobovej gramatike a štylistike. Pre lepšiu prehľadnosť bolo čiastočne prepracované rozdelenie článku do odsekov a pasáží zvýraznených hrubým písmom.
Náš boj bol národno-socialisticky orientovaný dvojtýždenník vychádzajúci od septembra 1942 do marca 1945. Vydával ho popredný predstaviteľ Hlinkovej gardy Otomar Kubala

Zábava