International Third PositionMedzinárodná tretia pozícia je duchovne motivovaný svetonázor, ktorý odmieta vyhlásenú „múdrosť“ moderného sveta, podľa ktorej sú všetky národy a všetky kultúry na veky vekov odsúdené na voľbu medzi ľavicou a pravicou, socializmom a kapitalizmom. Vychádzajúc z dôkladného poznania ľudskej prirodzenosti a jej záujmov, Tretia pozícia sa nesnaží o impotentný centrizmus, ale o program myslenia a skutkov, ktorý skutočne presahuje neplodné zášte voči modernému svetu. Tretia pozícia je preto politickým presvedčením pre 21. storočie.


Obsah:

  1. 1. Prevaha ducha
  2. 2. Mravný poriadok
  3. 3. Opozícia proti materializmu
  4. 4. Sionizmus a ľud Palestíny
  5. 5. Ideál vlády ľudu
  6. 6. Rasová a kultúrna rozmanitosť
  7. 7. Ochrana životného prostredia
  8. 8. Hrozba vlády peňazí
  9. 9. Postoj Tretej pozície k súkromnému vlastníctvu
  10. 10. Celosvetová národná revolúcia


1. Prevaha ducha

Neodlučiteľnou súčasťou našej politickej tradície je, že človek je celkom očividne súhrnom ducha a hmoty s tým, že duch je nadradený nad hmotou. Bez všetko prestupujúcej duchovnej revolúcie – teda spôsobu očistenia a sebazdokonaľovania, ktorým prechádza každý jednotlivec v priebehu života – sa naši bojovníci nebudú zásadne odlišovať od zdegenerovaných jedincov, ktorí zapríčinili všetky hrôzy moderného sveta a ktorí jednali iba v súlade s materialistickou koncepciou sveta a dejín.

Je presvedčením Tretej pozície, že dosiahnutie národnej revolúcie v celosvetovom merítku bude možné iba sformovaním nového človeka – bojovníka, ktorý bude konať tak, ako sám káže. Tento nový človek musí byť stelesnením nášho ideálu do tej miery, že v rámci komunity, v ktorej žije a pracuje, bude sám svojím konaním predstavovať najvyššiu formu propagandy postojov Tretej pozície.

Rovnako je presvedčením Tretej pozície, že veľkoleposť Európy v historickom a kultúrnom zmysle má svoje korene v učení a praktikovaní kresťanskej viery. Pokiaľ má teda Európa opäť nadobudnúť zmysel pre svoj osud a poslanie, potom sa bude musieť úprimne a celým srdcom navrátiť k Viere. Tak, ako bude každý jednotlivec rozvíjať svoje duchovné kvality, bude sa aj Európa posúvať dopredu, aby dala vznik novému impériu.

^ hore na obsah ^


2. Mravný poriadok

Keďže je úpadok moderného sveta založený na nemravnosti a nemorálnosti, je logické, že obrodený svet musí byť založený na mravnom poriadku a kresťanských hodnotách. Tretia pozícia považuje za nevyhnutné, aby ľudia pochopili, že napriek propagande masmédií modernej spoločnosti vo svete skutočne existuje dobro a zlo, pravda a lož, spravodlivosť a neprávosť a nie iba rozpätie rovnocenných názorov a postojov, ako tvrdia materialisti. Aby mal mravný poriadok skutočne zmysel, je nevyhnuté, aby bol založený na nemennom princípe – iba Pravda má práva.

Vzhľadom na to, že základným prvkom a centrom akejkoľvek zdravej spoločnosti je rodina, je očividné, že sila a jednota rodiny majú zásadný význam pre stabilitu, šťastie a vývoj národa vo všetkých jeho aspektoch, materiálnych aj duchovných. Z tohto dôvodu Tretia pozícia odmieta všetky opatrenia a politiky, ktoré akýmkoľvek spôsobom smerujú k obmedzeniu, podkopaniu alebo likvidácii rodinného života. Ďalej sa domnievame, že zdravá spoločnosť a veľké rodiny idú spoločne ruka v ruke, preto je nevyhnutné, aby štát urobil všetko, čo je v jeho silách, v tom záujme, aby sa početné rodiny stali normou v našej spoločnosti.

Tretia pozícia navyše prehlasuje, že sa stavia rozhodne proti „legalizácii“ potratov, umelej antikoncepcii, eutanázii, rozvodom, homosexualite, genetickým pokusom prevádzaných na ľudoch v akomkoľvek veku a proti vivisekciám, pretože tým najhanebnejším spôsobom odporujú Božiemu zákonu a Objektívnej pravde a pretože celkom oponujú životodárnym princípom, ktoré Tretia pozícia uznáva ako svoju ideológiu a spôsob života.

Aby tento mravný poriadok mohol existovať, považuje Tretia pozícia za nevyhnutné, aby mladým a budúcim generáciám neboli vštepované iba znalosti z učebníc, ale tiež cesta sebaobetovania a duchovného zdokonaľovania, ktorá dáva vyniknúť cnostným a mravným jednotlivcom. Takto vychované ľudstvo bude vo všetkých ohľadoch prevyšovať zástupy odľudštených jedincov, ktorých produkuje súčasný systém „vzdelávania“.

^ hore na obsah ^


3. Opozícia proti materializmu

Francúzska revolúcia z roku 1789 bola hlavnou udalosťou, ktorá vyvrhla filozofický materializmus na svetovú scénu. Počas ostatných dvoch storočí narástla sila organizovaného naturalizmu vo všetkých jeho rozmanitých podobách do tej miery, že hrozí jeho ovládnutie celého sveta.

Materializmus vo svojom boji proti duchu využíva mnoho foriem: niektoré presadzovali jeho ciele veľmi rafinovane, iné takmer flagrantne, ale všetky prispeli viac alebo menej k narastajúcej mizérii ľudstva. Formy, ktoré v našej dobe napáchali najviac škôd, sú známe ako: slobodné murárstvo, liberalizmus, nihilizmus, kapitalizmus, socializmus, marxizmus, imperializmus, anarchizmus, modernizmus a hnutie New Age.

Každá z týchto foriem, ktoré sú v základe materialistické, má chybnú filozofiu a každá sa v praxi zdiskreditovala. Z tohto dôvodu Tretia pozícia všetky tieto formy bez výhrady zavrhuje a zdôrazňuje, že odpor proti všetkým formám materializmu je kľúčovým prvkom jej ideológie.

^ hore na obsah ^


4. Sionizmus a ľud Palestíny

Sionizmus je ako organizované politické hnutie síce iba niečo cez storočie starý, ale napriek tomu sa mu počas tejto doby podarilo vybudovať kolosálnu mocenskú štruktúru, ktorá sa rozprestiera nad celým svetom. Do tejto štruktúry patrí nielen nezákonný izraelský režim, vybudovaný na ukradnutom území Palestíny, ale tiež mocenské základne, ktoré sionisti vybudovali v politickej, ekonomickej a mediálnej sfére, najmä v USA a Európe.

Netreba dodávať, že táto mocenská štruktúra existuje preto, aby slúžila a rozširovala záujmy medzinárodného židovstva, pričom toho je možné dosiahnuť iba na úkor domorodého obyvateľstva, ktoré kvôli tejto diskriminačnej politike stratilo kontrolu nad svojim územím. V Palestíne sa sionizmus prejavuje vo svojej brutálnej a otvorenej podobe, v západných krajinách má zatiaľ tendenciu využívať jemnejšie metódy, avšak s rovnakým výsledkom.

Zatiaľ čo kolos sionistickej mocenskej štruktúry posilňuje, našim národom sú upierané práva na vlastné sebaurčenie. Táto pozícia nemôže byť tolerovaná. Tretia pozícia prehlasuje, že v plnosti odmieta tento politický, ekonomický a teritoriálny imperializmus sionistického hnutia a prehlasuje, že všetky národy majú právo na určenie vlastného osudu bez priameho či nepriameho zasahovania sionistickej moci.

Tretia pozícia tiež odmieta Arafatovu bábkovú vládu, ktorá bola zjednaná na príkaz mocenských síl, ktoré stoja za novým svetovým poriadkom, pretože samotná existencia tejto vlády popiera základné presvedčenie palestínskeho národného hnutia, že celej Palestíne by mali vládnuť jej skutočný obyvatelia – Palestínci.

Akákoľvek zmluva alebo akýkoľvek odklon k inému politickému smerovaniu, ktorý popiera tento princíp v jeho nedotknuteľnosti, musí byť nutne nespravodlivý a je potrebné, aby sa proti nemu postavili všetci, ktorí usilujú o skutočný mier a spravodlivosť.

^ hore na obsah ^


5. Ideál vlády ľudu

Centrálnym presvedčením Tretej pozície je, že harmóniu a mier v národoch a medzi národmi možno dosiahnuť iba vtedy, ak sa každý národ snaží o vytvorenie základnej jednoty, ktorá presahuje dielčie alebo nezadateľné záujmy. Osud národov je už dlhú dobu hračkou v rukách skorumpovaných politických strán, mocenských klík alebo očividných tyranov, a preto je nutné, dnes omnoho naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa plne prejavila materiálna a duchovná jednota národa a kultúry.

Tretia pozícia sa domnieva, že túto životne dôležitú jednotu je možné dosiahnuť iba prostredníctvom dôsledného uplatňovania programu decentralizácie, a to najmä v politickej sfére, kde sa moc stáva zo dňa na deň centralizovanejšou. Tento program politickej decentralizácie nazývame vláda ľudu. Vo svojej podstate ide o systém samosprávy vykonávanej ľudmi od najnižšej spoločensky životaschopnej jednotky cez organicky prepojené štruktúry až po skupiny na celonárodnej úrovni.

Ide tu o priamu účasť celej dospelej populácie na rozhodovacích procesoch na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni a vychádza z predpokladu, že všetkým ľudom je daná možnosť vyjadriť svoje predstavy a realizovať ich prostredníctvom riadne menovaných zástupcov. Avšak pokiaľ majú byť ich predstavy oprávnené, potom ľudia musia konať v súlade s mravným poriadkom, t. j. ľudia nemôžu vytvárať „pravdu“ obyčajným odhlasovaním vo voľbách, ale musia politicky jednať v súlade s Objektívnou pravdou.

Ak by to tak nebolo, mali by sme pred sebou hlúpy väčšinový systém, v ktorom by sa „pravda“ menila zo dňa na deň podľa nálady ľudí. Popri jednotlivcovi budú existovať dve inštitúcie, ktorých jasne danou úlohou bude zisťovať dodržovanie práv Pravdy. V prvom rade to bude štát, ktorý nebude vnímaný iba ako ekonomická entita, ale ako subjekt majúci tiež politické práva a povinnosti.

Tretia pozícia prehlasuje, že všetky zdravo fungujúce spoločnosti sú postavené na uznaní Božieho zákona a práv Pravdy, a nie na základe občianskej ústavy alebo listiny základných práv a slobôd, ktoré sú nám vnucované cudzími záujmami v snahe presadiť liberalizmus a relativizmus. Predpokladá sa, že jasné stanovenie morálnych princípov zo strany Cirkvi napomôže občanom pri plnení ich denných svetských povinností – v prospech Cirkvi, spoločnosti a jednotlivca.

^ hore na obsah ^


6. Rasová a kultúrna rozmanitosť

Je všeobecne známou skutočnosťou, že ľudský druh sa skladá z množstva rôznych rás a kultúr, napriek tomu sa prekvapivo nájdu takí, ktorí chcú túto bohatosť a rozmanitosť ľudstva zničiť a nahradiť ju vykorenenou masou bez vlastnej identity a histórie. V takomto svete, ktorý je skôr nočnou morou, by slová ako rasa, národ a kultúra stratila akýkoľvek význam. Povedané inak, toto nútené vytváranie multirasovej spoločnosti usiluje o zničenie živnej pôdy,v ktorej majú všetky národy zapustené svoje korene, identitu a existenciu.

Tretia pozícia odmieta akékoľvek pokusy o nastolenie tohto nehumánneho podrobenia ľudstva bez ohľadu na to, či je presadzované uhladenou televíznou propagandou alebo pomocou zbraní. Tretia pozícia trvá na tom, že rýdza láska a uprednostňovanie svojho druhu je zdravým postojom, v ktorom sa odráža Boží zámer. Tretia pozícia rovnako trvá na tom, že tento zdravý inštinkt musí ísť ruka v ruke s úprimným rešpektom voči odlišným rasám a kultúram, ktoré samy konajú na základe totožného princípu.

Pre tento dôvod Tretia pozícia podporuje koncept rasového separatizmu, v ktorého rámci jednotlivé národy a kultúry spolupracujú v atmosfére vzájomnej úcty a porozumenia, z ktorej samy získavajú vzájomné výhody, a súčasne zostávajú uchránené pred priepasťou multirasového pojatia. V tomto úsilí o zachovanie ľudskej rozmanitosti bude hrať významnou rolu presídlenie jednotlivých rás do krajín svojho pôvodu, čo priamo napomôže vytvoreniu mierovejšieho sveta.

^ hore na obsah ^


7. Ochrana životného prostredia

Každý duševne zdravý jedinec kdekoľvek na svete si praje žiť v prostredí, ktoré je krásne a zdravé. Vzhľadom k tomu, že stále viac členov Tretej pozície pochádza z rôznych krajín sveta, snažíme sa o to, aby všetky národy a kultúry konali tak, aby bola zachované krása a rovnováha tohto sveta, ktorý spoločne zdieľame, a to v prospech nás všetkých.

Avšak táto túžba nemusí nutne znamenať vytvorenie všemocných a celosvetovo pôsobiacich policajných zložiek – ako požadujú ekologickí fanatici a prívrženci hnutia New Age –, ale skôr napomôže dosiahnutiu skutočného a rýdzeho porozumenia medzi národmi pre svoje vzájomné potreby. Fauna, flóra a veľké vodstvá sveta existujú v komplexnom a dynamickom vzťahu – vzťahu, ktorý umožňuje ľudstvu žiť a rozvíjať sa. Je teda jednoznačne v záujme všetkých, aby bol tento životodarný vzťah zachovaný.

Z tohto dôvodu Tretia pozícia prehlasuje, že bude konať ako platforma, ktorá sa bude zasadzovať za obmedzenie deštrukcie nášho spoločného domova, a to bez ohľadu na to, či k tejto deštrukcii dochádza z dôvodov chamtivosti kapitalistických korporácií, socialistickou industrializáciou, chamtivosťou medzinárodných bankových domov alebo pričinením našich ašpirujúcich majstrov Nového svetového poriadku.

Človek je nadradený prírode podľa Božieho práva, ale táto nadradená pozícia spočíva v spravovaní a obhospodarovaní, v tom, že budúcim generáciám bude odovzdaný lepší svet, aký sme my zdedili. Tretia pozícia sa domnieva, že v zdravo fungujúcom sociálnom poriadku je nevyhnutná rovnováha medzi ruralizmom a urbanizmom.

Zo svojej podstaty je ruralizmus omnoho zdravší, pretože ponúka všetko, čo je pre život nevyhnutné. To, ale žiadnym spôsobom nezmenšuje doplňujúcu úlohu urbanizmu – zastúpeného osadami, dedinkami, obchodnými mestami, centrami technologického pokroku, ktorý neznečisťuje životné prostredie, ľahkým priemyslom a výskumnými inštitúciami –, ktorý môže byť pre človeka veľmi prospešný a užitočný.

Táto rovnováha medzi ruralizmom a urbanizmom je stredobodom svetonázoru, ktorý Tretia pozícia zastáva, pretože na jeho základe sú, či už priamo alebo nepriamo, stavané ďalšie programové body Tretej pozície.

^ hore na obsah ^


8. Hrozba vlády peňazí

Žiadny rozumne uvažujúci človek nemôže poprieť, že peniaze, ich kult a honba za nimi ovláda moderný svet v miere dosiaľ neznámej v ľudských dejinách. Stále častejšie sa samotné právo na existenciu jednotlivcov, rodín, komunít, regiónov, národov a kultúr odvodzuje od údajnej „ekonomickej životaschopnosti“, akoby sa peniaze stali jediným merítkom významu vo všetkých dôležitých otázkach života.

Inými slovami, peniaze, ktoré pôvodne neboli nič iné ako užitočný nástroj na uľahčenie života v stále zložitejšej spoločnosti, sa stali sudcom rozhodujúcim o všetkých záležitostiach života a spoločnosti. Tento zvrátený poriadok nie prekvapivo zapríčinil utrpenie a hrôzy groteskných rozmerov: s cynizmom vyvolávané vojny, hladomory, znečisťovanie životného prostredia, genocídy, všadeprítomná chudoba, spoločenská manipulácia, tupý konzumný život, samovraždy mladých ľudí, široko rozšírený alkoholizmus a rozpadajúce sa rodiny.

Tretia pozícia prehlasuje, že peniaze nie sú pre človeka a spoločnosť ničím iným než obyčajným sluhom, služobníkom, ktorý musí byť donútený pracovať pre dobro všetkých, a to ako v národoch, tak aj medzi národmi navzájom. Vzhľadom na to, že bankový systém používa tie najprepracovanejšie spôsoby úžery, aké svet kedy poznal, Tretia pozícia ďalej prehlasuje, že sa bude zasadzovať o odstránenie tohto systému a jeho nahradenie sociálnym bankovým systémom, ktorý bude založený na rozumnom užívaní peňazí.

Výsledkom týchto zmien bude zrušenie všetkých dlhov pochádzajúcich z úžery, či už ide o domáce, štátne alebo medzinárodné dlhy, bez náhrady a majitelia bánk budú nútení svoje úbohé obete odškodniť. Tretia pozícia má za to, že medzinárodné finančníctvo je jednou z najväčších hrôz moderného sveta, a preto sa proti nemu vo svojom programu stavia odmietavo.

^ hore na obsah ^


9. Postoj Tretej pozície k súkromnému vlastníctvu

Tretia pozícia sa domnieva, že existuje spôsob súkromného vlastníctva – či už v priemysle, poľnohospodárstve alebo v domácnosti –, ktorý ďaleko presahuje to neľudské a nespravodlivé zhromažďovanie majetku vzniknuté ako dôsledok kapitalizmu i socializmu, a ktoré – okrem toho, že je predovšetkým praktické – je tiež celkom normálne a v súlade s ľudskou prirodzenosťou.

V anglicky hovoriacom svete je táto alternatíva známa ako distribucionizmus, ktorý bol ako koncept vytvorený a spopularizovaný dvoma skvelými anglickými spisovateľmi Hilaire Bellocom a G. K. Chestertonom. Táto forma vlastníctva sa vyskytuje v ekonomike, ktorá je decentralizovaná na najmenšie životaschopné jednotky a vedie tak ku vzniku celej rady spolupracujúcich družstiev medzi výrobcami a poskytovateľmi služieb, malých podnikov, remeselných dielní, cechových štruktúr, remeselníckych združení, malých holdingov, rodinných firiem a statkov.

Je to druh súkromného vlastníctva, ktorý posilňuje iniciatívu a kreativitu jednotlivca, avšak iba v medziach všeobecného dobra. Je to prirodzené spojenie slobody jednotlivca a sociálnej spravodlivosti. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že socializmus zlyhal so svojou neprirodzenou byrokraciou a neefektívnosťou práve tak, ako zlyhal v kapitalizme tzv. „voľný trh“ so svojim vykorisťovaním a značnou nerovnosťou, je zrejmé, že sa distribucionizmus stane sociálno-ekonomickou sústavou pre 21. storočie.

^ hore na obsah ^


10. Celosvetová národná revolúcia

Keďže Tretia pozícia usiluje o vytvorenie nového spoločenského poriadku, uvedomuje si, že všetky národy a kultúry, ktoré sa držia základných zásad Tretej pozície, musia úzko spolupracovať v atmosfére vzájomnej dôvery a podpory. Pretože víťazstvo národnej revolúcie v jednej časti sveta je víťazstvom pre všetkých prívržencov Tretej pozície, má sa za to, že každý pridružený člen musí byť v rámci možností pripravený poskytnúť morálnu, finančnú alebo technickú podporu, pokiaľ v akejkoľvek krajine vznikne revolučná situácia. Provinčné chovanie v ére, kedy jedna svetová ideológia kráča k absolútnemu víťazstvu, je naprostým poprením všetkého, čo vyznávame, a preto je zo strany Tretej pozície dôrazne odmietané.

^ hore na obsah ^


Slovenská verzia tohto dokumentu bola zostavená podľa anglického originálu a českého prekladu, ktorý vyšiel v edícii Eidos.

Medzinárodná tretia pozícia bola organizácia, ktorá pôsobila vo Veľkej Británii v rokoch 1989 – 2005. Jej ideológia bola postavená na odmietnutí materialistických systémov kapitalizmu a socializmu a presadzovaní organického a kresťanského nacionalizmu. Dodnes sa k jej základným princípom hlási niekoľko nacionalistických organizácií. Publikovanie tohoto textu má slúžiť k štúdiu a neznamená, že redakcia sa s jeho obsahom plne stotožňuje.(Redakcia)

Zábava