Španielska falanga a J.A. Primo de RiveraŠpanielska falanga bola španielskou politickou stranou, ktorá vznikla v roku 1933, a hlásila sa k myšlienkam národného syndikalizmu. Jej ústrednou postavou bol José Antonio Primo de Rivera, ktorý bol 20. novembra 1936 popravený republikánmi v španielskej občianskej vojne. Publikovanie článku má slúžiť k štúdiu a neznamená, že redakcia sa s jeho obsahom plne stotožňuje. (Redakcia)

Národ – jednota – impérium

1. Veríme v najvyššie postavenie Španielska. Jeho posilnenie, vyzdvihnutie a zväčšenie je naliehavým a kolektívnym cieľom všetkých Španielov. Individuálne, skupinové a triedne záujmy musia nevyhnutne ustúpiť v prospech dosiahnutia tohto cieľa.

2. Španielsko má jednotný osud vo svete. Každé sprisahanie proti jeho vnútornej svornosti je odsúdeniahodné. Akýkoľvek druh separatizmu je zločinom, ktorý nesmieme prepáčiť. Existujúca ústava v tej miere, v ktorej podporuje dezintegráciu, oslabuje spoločný údel Španielska. Preto vyžadujeme jej okamžité zrušenie.

3. Máme odhodlanie vybudovať impérium. Máme za to, že historická úloha Španielska je vybudovať impérium. Požadujeme prvotriedne postavenie pre Španielsko v Európe. Nemôžeme tolerovať ani medzinárodnú izoláciu a ani cudzie zasahovanie do našich záležitostí. Čo sa týka krajín Latinskej Ameriky, podporujeme zjednotenie ich kultúrnych a ekonomických záujmov a síl. Španielsko bude naďalej pôsobiť ako duchovná os pre celý hispánsky svet ako znak jeho jedinečnosti v celosvetovom kontexte.

4. Naše branné sily – na zemi, na mori a vo vzduchu – musia byť neustále dostatočne pripravené a početné tak, aby pre všetky časy zaistili pre Španielsko jeho úplnú nezávislosť a postavenie vo svete, ktoré mu náleží. Musíme preukázať našim pozemským, námorným a vzdušným branným silám všetku úctu, ktorú si zasluhujú, a mali by sme zaistiť, aby ich vojenské chápanie života ovplyvňovalo všetky aspekty španielskeho života.

5. Španielsko sa má znovu snažiť o nadobudnutie svojej slávy a svojho bohatstva na hladine morí. Španielsko musí urobiť všetko pre to, aby sa stalo námornou veľmocou z dôvodov obranných a aj obchodných. Žiadame pre našu vlasť rovné postavenie na mori a aj vo vzduchu oproti ostatným štátom.

Štát – jednotlivec – sloboda

6. Náš štát sa stane totalitárnym nástrojom na obranu integrity našej vlasti. Všetci Španieli budú účastní cez ich rôzne rodinné, komunálne a syndikátne úlohy. Avšak nebude tu žiadna spoluúčasť politických strán. Bez náhrady odstránime systém politických strán a všetky jeho následky – neorganické volebné právo, zastúpenie protichodných skupín a parlament súčasného druhu.

7. Dôstojnosť, integrita a sloboda človeka sú večné a nepostihnuteľné hodnoty. Ale nikto nie je skutočne slobodným, pokiaľ nie je súčasťou silného a slobodného národa. Nikto nebude môcť zneužiť svojej slobody proti národu, ktorý je baštou slobody našej vlasti. Prísna disciplína zabráni akýmkoľvek snahám o otrávenie či znesvárenie španielskeho ľudu alebo jeho podnecovaniu proti údelu svojej vlasti.

8. Národno-syndikalistický štát pripustí všetky druhy súkromnej iniciatívy, ktoré sú súladné s všeobecným záujmom, a tiež ochráni a podporí tie, ktoré sú prospešné a výnosné.

Ekonomika – práca – triedny boj

9. Naša koncepcia Španielska v hospodárskej oblasti je koncepciou gigantického syndikátu výrobcov. Budeme španielsku spoločnosť organizovať stavovsky cez systém vertikálnych syndikátov pre rozličné oblasti výroby, pričom všetky budú pracovať v záujme národnej ekonomickej jednoty.

10. Odmietame kapitalistický systém, ktorý zjavne nerozumie potrebám ľudí, dehumanizuje súkromné vlastníctvo a spôsobuje, že robotníci sú dnes beztvarou a zúboženou masou zúfalých ľudí. Naša duchovná a národná koncepcia života tiež odmieta marxizmus. Chceme zvrátiť neuváženosť tých z robotníckej triedy, ktorí sú dnes zvádzaní marxizmom, a uviesť ich k priamej účasti na plnení veľkolepých úloh národného štátu.

11. Národno-syndikalistický štát nebude neľudsky stáť chrbtom pri ekonomických problémoch ľudí alebo sa ľahostajne prizerať, ako najsilnejšia trieda ovláda tú najslabšiu. Náš režim eliminuje samotné korene triedneho boja, pretože všetci, ktorí pracujú spoločne vo výrobe, by mali tvoriť samostatnú organickú entitu. Odmietame a za každú cenu zabránime tomu, aby v mene sebeckých záujmov boli ľudia zneužívaní, a zastavíme anarchiu v oblasti pracovných vzťahov.

12. Najdôležitejšou úlohou bohatstva – a náš štát to má potvrdzovať – je zlepšovanie životných podmienkov ľudí. Je netolerovateľné, že obrovské masy ľudí žijú v zúfalých podmienkach, zatiaľ čo hŕstka bohatých si užíva všetky druhy mysliteľných pôžitkov.

13. Štát uzná súkromné vlastníctvo ako legitímny prostriedok na dosiahnutie individuálnych, rodinných a spoločenských cieľov a bude ho brániť pred zneužívaním zo strany finančného veľkokapitálu, špekulantov a peňažníkov.

14. Podporujeme trend smerujúci k znárodneniu bánk a, cez systém korporácii, aj veľkých podnikov verejných služieb.

15. Všetci Španieli majú právo na prácu. Verejné úrady musia nevyhnutne poskytnúť podporu pre tých, ktorí sa ocitli v tiesni. Ako budeme postupovať k úplne novej štruktúre spoločnosti a štátu, udržíme a posilníme všetky výhody, ktoré robotníkom priznávajú existujúce sociálne zákony.

16. Všetci Španieli, pokiaľ nie sú nespôsobilí, majú povinnosť pracovať. Národno-syndikalistický štát neposkytne ani najmenšiu podporu tým, ktorí nie sú schopní vykonať nejakú užitočnú prácu a ktorí sa snažia žiť ako povaľači na úkor práce väčšiny národa.

Pôda

17. Za každú cenu musíme zvýšiť životnú úroveň na vidieku, ktorý je pre Španielsko trvalým zdrojom potravín. Za týmto účelom žiadame dohodu, ktorá prinesie bez ďalších zdržaní vyvrcholenie ekonomických a sociálnych reforiem v poľnohospodárskom sektore.

18. Náš program ekonomických reforiem obohatí poľnohospodársku výrobu nasledujúcimi prostriedkami:

- zaistením minimálneho príjmu pre všetkých poľnohospodárskych pracovníkov

- presadením investícií pre vidiek vo výške adekvátnej daniam, ktoré dedinské obyvateľstvo odvádza na intelektuálne a komerčné služby v mestách

- zorganizovaním skutočne národného systému poľnohospodárskych úverov, prostredníctvom ktorých si budú môcť roľníci vybrať pôžičky s nízkym úrokom, zabezpečené ich majetkom a úrodou, aby sa tak mohli oslobodiť od úžerníkov a miestnych tyranov

- rozšírením vzdelávania o lepších spôsoboch pestovania obilia a chovania oviec

- nariadením racionálneho využívania pôdy v súlade s jej vhodnosťou a s obchodnými možnosťami

- prispôsobením colnej politiky tak, aby bolo ochránené národné poľnohospodárstvo

- urýchlením rekultivačných projektov, racionalizáciou obrábaných plôch tak, aby boli eliminované zbytočné latifundiá a nehospodárne malé polia.

19. Náš program sociálnych reforiem v poľnohospodárstve bude dosiahnutý:

- redistribúciou obrábateľnej pôdy takým spôsobom, aby boli obnovené rodinné hospodárstva a aby bola prostredníctvom energetických podpôr dosiahnutá syndikalizácia poľnohospodárskych pracovníkov

- vyslobodením z biedy tých más ľudí, ktorí v súčasnosti živoria na neúrodnej pôde, a ich presťahovaním na novú a ornú pôdu.

20. Budeme neúnavne iniciovať kampaň za obnovenie lesohospodárstva a chovu dobytka a prísne potrestáme každého, kto bude tieto procesy hatiť. Podporíme povinnú a dočasnú mobilizáciu celej španielskej mládeže pre tento historický cieľ obnovy národného bohatstva.

21. Štát má bez odškodnenia vyvlastniť pôdu tých vlastníkov, ktorí ju nadobudli nezákonne alebo ju nezákonne zneužívali.

22. Primárnym cieľom Národno-syndikalistického štátu bude obnoviť komunálne kultúrne dedičstvo jednotlivých obcí.

Národná osveta – náboženstvo

23. Neodmysliteľným poslaním štátu bude prostredníctvom prísnej disciplíny v školstve vytvorenie silného a jednotného národného ducha a tiež vštepiť do duší budúcich generácií zmysel pre radosť a pýchu na svoju vlasť.

Všetci muži dostanú predvojenský výcvik, ktorý ich pripraví pre česť byť povolaný do národnej a ľudovej armády Španielska.

24. Kultúrny život bude organizovaný tak, aby žiaden talent nebol nerozvinutý kvôli nedostatočným ekonomickým prostriedkom. Všetci, ktorí si to pre svoje schopnosti zaslúžia, budú mať zaistení prístup k vyššiemu vzdelaniu.

25. Naše hnutie v sebe zahŕňa katolícky význam – slávnej tradície, osobitne v Španielsku – národného obrodenia. Cirkev a štát budú vzájomne koordinovať svoje vlastné právomoci tak, aby nedošlo k vzájomnému zasahovaniu alebo k aktivitám, ktoré by mohli poškodiť dôstojnosť štátu alebo národnej integrity.

Národná revolúcia

26. Španielska Falanga (Falange Espanola Tradicionalista y de las JON) žiada nový poriadok tak, ako je uvedené v princípoch vyššie. Zoči-voči odporu súčasného systému si presadenie nového poriadku vyžaduje revolúciu. Spôsob jej prevedenia bude priamy, odvážny a bojovný. Sám život znamená umenie a vedu vojny (militia) a musí byť žitý duchom, ktorý je očisťovaný službou a obetovaním.

Preložené podľa: The Twenty-Six Point Program of the Falange.

Zábava