Prítomní: Vodca a ríšsky kancelár, ríšsky minister vojny generál poľný maršál v. Blomberg, vrchný veliteľ brannej moci gen. slob. pán von Fritsch, vrchný veliteľ námorníctva gen. admirál dr. h. c. Raede, vrchný veliteľ letectva gen. plk. Goering, ríšsky minister zahraničných vecí slob. pán von Neurath, plukovník Hossbach.

Nemecký národ má 85 miliónov obyvateľov, ktorí svojím počtom a ucelenosťou osídlených oblastí tvoria v Európe tak ucelené rasové teleso, aké nemá obdobu v žiadnej inej krajine, aké však zároveň vytvára nárok na širší životný priestor väčší než u ktoréhokoľvek iného národa. Ak sa nedosiahlo politického výsledku, ktorý by splnil právo tohoto rasového telesa na životný priestor, potom je to výsledok stáročného historického vývoja, a ak bude tento politický stav pokračovať, stane sa najväčším nebezpečenstvom pre zachovanie nemeckého národa v jeho súčasnom rozsahu a je rovnako nepravdepodobné, že sa zastaví ústup nemeckého živlu v Rakúsku a v Česko-Slovensku, rovnako ako, že sa udrží súčasný stav v samotnom Nemecku. Miesto vzrastu nastúpi sterilita, ktorej dôsledkom sa po nejakej dobe musí stať napätie sociálnej povahy, nakoľko politické a filozofické idey trvajú tak dlho, pokiaľ môžu tvoriť základňu pre uskutočnenie reálnych životných nárokov národa. Nemecká budúcnosť preto závisí jedine na rozriešení nedostatku životného priestoru. Takéto riešenie môže byť prirodzene hľadané len pre dohľadnú dobu, asi na jednu až tri generácie.

[Ďalšia vojna môže nastať] ak by Francúzsko bolo tak viazané vojnou proti inému štátu, že by nemohlo zasiahnuť proti Nemecku.

Prvým cieľom pre zlepšenie nášho vojensko-politického rozhodnutia musí byť v prípade vojnovej zápletky poraziť súčasne Česko-Slovensko a Rakúsko, aby sa odstránila hrozba úderu z boku v prípadnom postupe na západ. V prípade konfliktu s Francúzskom nemožno predpokladať, že by Česko-Slovensko vyhlásilo vojnu v rovnaký deň ako Francúzsko. Každopádne, vôľa Česko-Slovenska zúčastniť sa vojny by vzrástla úmerne s naším oslabením. Jeho skutočná účasť by sa prejavila v útoku na Sliezko smerom severným alebo na západ.

Ak bude porazené Česko-Slovensko a dosiahnutá spoločná hranica nemecko-maďarská, potom môžeme pri nemecko-francúzskom konflikte viac spoliehať na neutrálny postoj Poľska. Naše dohody s Poľskom platia iba dovtedy, kým sila Nemecka nie je otrasená. Keby malo Nemecko neúspechy, potom musí počítať s útokmi Poľska proti Východnému Prusku a snáď tiež na Pomoransku a Sliezku.

Predpokladajúc vývoj situácie, ktorá by viedla k nášmu plánovanému útoku v rokoch 1943 – 1945, potom by sme mali hodnotiť pravdepodobne postoj Francúzska, Anglicka, Poľska a Ruska takto:

Vodca osobne verí, že Anglicko a hádam tiež Francúzsko sa už so všetkou pravdepodobnosťou mlčky Česko-Slovenska zriekli, a že sa už zmierili s tým, že túto otázku bude raz riešiť Nemecko.

Prirodzene musíme v každom prípade kryť svoje hranice pri našom útoku proti Česko-Slovensku a Rakúsku. Tu musíme rátať s tým, že obranné opatrenia Česko-Slovenska budú rok čo rok posilňované, a že konsolidácia hodnoty rakúskej armády bude rovnako behom nasledujúcich rokov dokončená. Napriek tomu, že hustota obyvateľstva obzvlášť v Česko-Slovenku nie je malá, pripojenie Česko-Slovenska a Rakúska by znamenalo získanie potravín pre 5-6 miliónov ľudí vzhľadom k tomu, že by bolo uskutočnené nútené vysťahovanie 2 miliónov z Česko-Slovenska a 1 milióna z Rakúska. Pripojenie týchto dvoch štátov k Nemecku znamenalo by vojensky a politicky značnú úľavu vzhľadom ku kratším a lepším hraniciam, k uvoľneniu bojových síl k iným účelom a vzhľadom na možnosť vytvoriť nové armády až do sily 12 divízií, pričom na 1 milión obyvateľov pripadá jedna nová divízia.

Zo strany Talianska nečakáme žiadne námietky proti odstaveniu Česko-Slovenska, avšak naproti tomu dnes ešte nemôžme posúdiť, aký by bol jeho postoj v otázke rakúskej, nakoľko by to záviselo predovšetkým na tom, či by v tej dobe ešte žil Duce.

Ak by nastal prípad 2 – ochromenie Francúzska vojnou – potom by situácia mala byť využitá v každej dobe na úder proti Česko-Slovensku, pretože by bol vyradený najnebezpečnejší nepriateľ Nemecka. Vodca súdi, že je o niečo pravdepodobnejšia možnosť 3: mohla by sa vyvinúť z terajšieho napätia v Stredomorí, a keby nastala, rozhodne sa vodca pevne, že ju v každej dobe využije, azda už v roku 1938.

Keby Nemecko vyžilo túto vojnu na vybavenie českej a rakúskej otázky, možno so všetkou pravdepodobnosťou predpokladať, že by sa Anglicko, pretrvrávajúc vo vojne s Talianskom, neodhodlalo k vojnovým akciám proti Nemecku. Moment nášho útoku na Čechy a Rakúsko by sa musel zvoliť podľa toho, ako bude prebiehať taliansko-anglicko-francúzska vojna, a nastal by v okamihu zahájenia nepriateľstva týchto troch štátov. Vodca tiež nepremýšľa nad nejakými vojenskými paktmi s Talianskom, ale chce úplne samostatne a s využitím naskytnuvších sa priaznivých okolností začať a uskutočniť ťaženie proti Čechám. Prepadnutie by muselo byť „bleskové“.

Von Fritsch pripomenul, že práve túto zimu nariadil preštudovať podmienky možnosti vedenia operácií proti Čechám so zvláštnym zreteľom na prekonanie česko-slovenského opevňovacieho systému.

(...) Keby spomínaný stredozemný konflikt mal viesť k európskej mobilizácii, nastúpime ihneď proti Čechám, ak však o neho nebudú prejavovať záujem štáty na vojne nezúčastnené, bude sa Nemecko spočiatku správať rovnako.

Citované podľa JUNEK, V.: Druhá republika. Nultá hodina. Computer Press: Brno, 2011.

Prevod z češtiny do slovenčiny: Redakcia Priezor.com

Zábava