Pozoruhodný hlas anglického časopisu o Benešovom pokuse uzavrieť s Vatikánom konkordát – Bez Slovenska to nepôjde – Slovensko požíva vo Vatikáne plnú dôveru.

(M) Bratislava. – Začiatkom augusta tohto roku zaoberali sme sa v našom denníku otázkou, ako sa asi Vatikán zachová voči Slovákom a voči slovenskému štátu. Poukázali sme na naše diplomatické zastúpenie pri sv. Stolici a spomenuli sme, že Beneš sa pokúšal získať si vatikánske kruhy na svoju stranu, ba dokonca aj vyslanca Slovenskej republiky splnomocneného ministra Karola Sidora. Ani jedno, ani druhé sa Benešovi nepodarilo. Máme už dávnejšie zprávu že i keby sa Beneš pokúšal dostať diplomatické zastúpenie Československa za hradby Vatikánu, to sa mu asi nepodarí, lebo Vatikán uznal Slovenskú republiku a nemá príčiny toto uznanie rušiť. Medzi sv. Stolicou a Slovenskom za posledných päť a pol roka sa vyvinul taký dobrý pomer, že sotva kto zvonka môže tento pomer narušiť alebo zakaliť. Získali sme si u samotného sv. Otca priazeň a dôveru. Je veľmi pochybné, žeby sa niekomu podarilo nás z tejto priazne vytisnúť. Preto prekvapuje zpráva, ktorá prichádza z Anglicka, že Beneš sa pokúša uzavrieť s Vatikánom konkordát. Táto zpráva, ako sme ju označili, je prekvapujúca, ale nie je nebezpečná. Prekvapuje preto, že vyjadruje Benešovú trúfalosť. Po nezdarených pokusoch znova sa chce dostať do Vatikánu, no, keď sa mu podarily iné veci bez nás, táto sa mu nepodarí. Na to konečne poukazuje aj anglický katolícky časopis, ktorý zprávu prináša, a z neho ju preberá švajčiarsky denník „Basler Nachrichten“. Časopis „Basler Nachrichten“ zo dňa 28. augusta uverejňuje súkromný telefonát z Londýna, v ktorom sa okrem iného hovorí:

„Anglický časopis Catholic Herald uverejňuje zprávu, podľa ktorej sa Dr. Eduard Beneš snaží získať konkordát s Vatikánom. On ako aj jeho minister zahraničia Dr. Ripka zaoberajú sa myšlienkou návštevy v Ríme. Toto konštatovanie vrhá zaujímavé svetlo na ľstivé výpočty českého štátnika. Pre zaujímavosť ešte pripomíname, že redakcia časopisu Catholic Herald je veľmi chladná a že tón voči prezidentovi v Československej republike, ktorého skoro všetky veľmoce uznávajú za duchovného pôvodcu Malej dohody, je veľmi strohý a odmietavý, ba dokonca nezdvorilý. Ak sa Beneš – píše časopis Catholic Herald – chce naozaj stavať priateľsky k Vatikánu, musí sa najprv pokúsiť, dohodnúť so Slovenskom, ktorého osud sa veľmi dotýka svätej Stolice“.

Pozoruhodné je vyhlásenie časopisu „Catholic Herald“, že ak chce Beneš niečo s Vatikánom nadväzovať, najprv sa musí dohodnúť so Slovenskom, Nuž a dohodnúť sa so Slovenskom? Tento oriešok Beneš nerozlúpi.

„Slovák“ zo dňa 12. septembra zaoberá sa obšírne touto zprávou. Vo svojom komentári najprv spomína, aký bol oficiálny pomer medzi bývalým Československom a Vatikánom a oproti tomu zasa pomer medzi slovenským národom, predovšetkým vodcom slovenského národa Andrejom Hlinkom, a Vatikánom. Vznikom slovenského štátu nadväzujeme priame styky so sv. Stolicou a dosahujeme veľkých úspechov.

K samotnej správe anglického časopisu „Slovák“ poznamenáva: „Tieto informácie anglického časopisu sú pre nás neobyčajne vzácne. Sú pre nás novším dôkazom dôvery, ktorú voči slovenskému národu prechováva sv. Stolica ako najväčšia duchovná mocnosť sveta. Je to politika vernosti za vernosť. Sľubujeme – píše „Slovák“ ďalej – že túto priazeň a vernosť nikdy nesklameme a že ostaneme takým prítulným a verným národom oproti skale Petrovej, akým sme boli dosiaľ. Karolovi Sidorovi, ktorý má najväčšiu zásluhu o to, že sa nám so strany Vatikánu dostáva takej veľkej mravnej opory, patrí vďaka celého národa“.

Slovenská Pravda 13. 9. 1944, roč. IX, č. 208.

Zábava