Slovo z minulosti

V tejto rubrike by sme vám chceli priniesť prepisy zaujímavých a hodnotných článkov z histórie, predovšetkým tej slovenskej.

Graham GreeneOtázka „Patrí kresťan svetu?“ sa nám páči asi tak, ako otázka druhá – „Patrí väzeň svojmu väzeniu?“ Pre väzňov duševný stav netkvie nebezpečenstvo ani tak vo väzbe samotnej, ako skôr v tom, že si na ňu väzeň zvyká. Väzenie, v ktorom je človeku dobre, lebo v celách sú kvety a strava býva dobrá, kde môže hrať na ihrisku tenis a kde je riaditeľom človek vzdelaný a dobrotivý – takéto väzenie väzňovi podkope morálku čo najskôr. O čo priaznivejší je z tohto hľadiska osud kresťanov v dnešnej dobe: problém kresťana sa v tomto svete zjednodušil. Vieme celkom presne, na čom sme. V dobách Belsenu a Dachau nehrozí nebezpečenstvo, že sa zmierime so svojim väzením.

Sexuálne oslobodenie alebo otroctvo?Za mojej mladosti v ľavicových kruhoch poniektorí horlivci s oduševnením a vierou hovorievali o revolúcii, ktorú možno očakávať. Znamenala pre nich akýsi Druhý príchod, ku ktorému musí dôjsť, i keby už oni sami nemali byť jeho svedkami. Dnes výkrik: „Anglia, povstaň!“ je obľúbeným heslom na pokrokových zhromaždeniach a za to, že ešte vôbec jestvuje, možno azda ďakovať tomu, že vyjadruje falickú túžbu. Zdalo by sa, že uprostred dvadsiateho storočia robotníci celého sveta nemajú čo stratiť, okrem svojich orgazmov.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!Tak národné, ako aj rodinné sviatky dávajú príležitosť k vznešeným prejavom. K takýmto slávnostiam prinášajú básnici, umelci-maliari tvorby svojho ducha. Rečníci sa preslavujú hlbokými myšlienkami a rečami. Pred 70 rokmi, roku 1863, Slavianstvo oslavovalo epochálnu a historickú dobu príchodu solúnskych bratov na posvätný Velehrad. Náš básnik napísal žalm veleby k tejto príležitosti. Volá si na pomoc svoje nástroje: volá lútňu, svoju dušu, fantáziu a celú minulosť.

Sprievod slovenskej mládežePri príležitosti 70. výročia „slovenského národného povstania“ a jeho nekritického oslavovania prinášame našim čitateľom dobovú reakciu na toto podujatie zo strany popredných slovenských spisovateľov a literátov. Tento dokument zo začiatku októbra 1944, ktorý vyšiel napríklad aj v denníku Slovák (č. 226, ročník 1944), je teraz zrejme prvýkrát zverejnený na internete. (Redakcia)

International Third PositionMedzinárodná tretia pozícia je duchovne motivovaný svetonázor, ktorý odmieta vyhlásenú „múdrosť“ moderného sveta, podľa ktorej sú všetky národy a všetky kultúry na veky vekov odsúdené na voľbu medzi ľavicou a pravicou, socializmom a kapitalizmom. Vychádzajúc z dôkladného poznania ľudskej prirodzenosti a jej záujmov, Tretia pozícia sa nesnaží o impotentný centrizmus, ale o program myslenia a skutkov, ktorý skutočne presahuje neplodné zášte voči modernému svetu. Tretia pozícia je preto politickým presvedčením pre 21. storočie.

Španielska falanga a J.A. Primo de RiveraŠpanielska falanga bola španielskou politickou stranou, ktorá vznikla v roku 1933, a hlásila sa k myšlienkam národného syndikalizmu. Jej ústrednou postavou bol José Antonio Primo de Rivera, ktorý bol 20. novembra 1936 popravený republikánmi v španielskej občianskej vojne. Publikovanie článku má slúžiť k štúdiu a neznamená, že redakcia sa s jeho obsahom plne stotožňuje. (Redakcia)

Svätí Cyril a Metod„Vysoký úrad zveľadenia kresťanského mena, ktorý zvláštnym spôsobom udelený bol blahoslavenému Petrovi, kniežaťu apoštolov, a jeho nasledovníkom, primal rímskych pápežov, aby sa postarali, žeby zvestovatelia sv. evanjelia ku rozličným národom okršleku zemského v rozličných dobách posielaní boli, ako to sama vec a rada milostivého Boha požadovať za dobré uzná.

Karol MederlyKarol Mederly (1887 – 1949) bol špičkový politik Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a poslanec slovenskému snemu. Nižšie je vybraná časť z jeho prejavu, ktorý odznel na pôde snemu 21. júla 1939. V texte boli urobené menšie štylistické a pravopisné úpravy, medzititulky sú dielom editora. Publikovanie článku má slúžiť k štúdiu a neznamená, že redakcia sa s jeho obsahom plne stotožňuje. (Redakcia)

Tomáš AkvinskýUverejňujeme tento výňatok z jedinečného diela sv. Tomáša Akvinského (1224/5 – 1274) o láske k ľudom príbuznej krvi, aby sme tak reagovali na čoraz častejšie skresľovanie cirkevného učenia. Cirkev učí láske k blížnemu, ku každej ľudskej bytosti, napriek tomu nepotláča prirodzené preferencie v tejto čnosti. Je prirodzené a chvályhodné, keď otec viac miluje svoje deti ako deti iného. Rovnako je prirodzené, keď nám je bližší viac národ náš ako iné národy. Preto nemajú pravdu tí, ktorí tvrdia, že nacionalizmus nemožno zosúladiť s kresťanstvom. Naopak, nacionalizmus je pozitívnou prirodzenosťou, vyvierajúcou zo samotnej podstaty človeka. (Redakcia)

CigániV Slovenskom národnom archíve sa možno stretnúť so zaujímavými dokumentmi. Predkladáme vám dva, ktoré sa venujú riešeniu cigánskej otázky z roku 1944. Do určitej miery ilustrujú dobové názory k tejto téme. 

Zábava