Slovenské príbehy

  V tejto rubrike vám budeme prinášať zaujímavosti, príbehy a anekdoty o známych osobnostiach slovenského národného života. Budeme sa pritom snažiť vychádzať z čo najstarších zdrojov, aby bola zachovaná čo najväčšia pôvodnosť.
  Z dôvodov autenticity ponechávame pravopis taký, aký je v pôvodných zdrojoch, z ktorých čerpáme.
  Zdroje:
  Ak nie je uvedené ináč, každý príbeh pochádza z nasledovnej publikácie:
  Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.
  REDAKCIA

memorandum naroda slovenskeho martinJán Francisci, Jozef M. Hurban, Štefan Závodník a Ján Palárik boli členmi vyslanstva, ktoré oddalo slovenské memorandum podpredsedovi uhorského snemu Kolomanovi Tiszovi. Deputanti boli i u Fraňa Deáka a bar. Jozefa Eötvösa odporúčať žiadosti Slovákov. Eötvös spomenul: barón Šimon Révay mi povedal, že sa Francisci obáva, že keď sa my i dorozumieme, Maďari za chrbtom nás a Slovákov spoja sa s Nemcami. Na to Eötvös temer náruživým hlasom povedal:
„Viete pánovia, jestli vy budete považovať nemožné, teda sa my spojíme s 36 miliónmi Nemcov.“
Na to Hurban odsekol: „Jestli tak, teda Slováci spoja sa so 100 miliónmi Slovanov!“

paragraf spravodlivosť právo Keď bol dr. Jozef Miloslav Hurban vo väzení pre článok „Čomu nás učia dejiny?“, cez celý čas (za pol roka) mal vo svojej cele nad posteľou v originále zavesený 1. § zákona o slobode tlače: „Gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közölheti, és szabandon terjesztheti“. (Myšlienky svoje cestou tlače každý môže slobodne sdeľovať a slobodne rozširovať.) Bolo to preto, aby nezabudol, ako Maďari vedia svoj zákon vykladať, keď ho chce Slovák v svoj prospech upotrebiť. Raz navštívil Hurbana vo väzení povestný Ernest Simonyi; vidiac ten nápis, usmial sa: „Hja, u nás ešte zákon málo platí. Ja som počul, že ste sa pri obrane zmužile držali a nežobrali o smilovanie pánov porotcov“.
Hurban: „Ani nebudem nikdy, lebo: Gondolatait sajtó utján... atď.“

Zábava

Rubriky

Špeciál