Mlčiaca ženaPolitická korektnosť označuje úsilie o zámerné ovplyvnenie jazyka tak, aby z neho boli odstránené tradičné označenia alebo pojmy, ktoré sú spojené s nepriaznivými súvislosťami alebo stereotypmi, a preto môžu byť niektorými ľudmi vnímané ako urážlivé alebo môžu posilňovať diskriminačné trendy. V širšom ponímaní však nástroje politickej korektnosti potláčajú názory a myšlienky, ktoré nie sú uznávané masmédiami a vedúcimi politickými silami.

Ľudia, ktorí nepríjmu nižšie uvedené dogmy politickej korektnosti, sú vystavení mediálnemu zosmiešňovaniu, nemilosti a niekedy aj trestným postihom.

Ľudská prirodzenosť, veda a evolúcia

 1. Človek sa rodí ako nepopísaný list a jeho správanie je ovplyvnené výlučné prostredím. Genetika nehrá v tomto žiadnu úlohu.
 2. Homosexualita a len homosexualita je spôsobená geneticky. Všetko ostatné (sklony k násiliu, inteligencii alebo hlúposti) je výsledkom prostredia, v ktorom človek žije.
 3. Evolúcia existuje, ale len vtedy, keď ju možno použiť ako palicu na mlátenie náboženstva. V iných prípadoch ju treba popierať, ako napríklad pri odôvodňovaní významných rasových a pohlavných rozdielov. Totiž v správaní a myslení neexistujú medzi týmito skupinami žiadne rozdiely. Pamätajte, evolúcia prebehla iba smerom od krku nadol!
 4. Rasy neexistujú! Teda okrem prípadov, keď existujú – ak potrebujeme napríklad karhať belochov za zotročenie černochov. Hrdosť na svoj pôvod, rasu a národ je prípustná iba u nebielych. Rovnako iba nebieli sa môžu organizovať na základe rasy a svoje neúspechy môžu ospravedlňovať rasizmom bielych. Pre belochov rasa a národ jednoducho neexistujú, sú to iba sociálne konštrukty. Všetky rasy sú úplne identické v inteligencii a správaní. Pamätajte na princíp „od krku nadol“ z bodu 3!
 5. Pohlavia neexistujú! Pojem žena je iba mužský výmysel, ktorým zotročuje muž iného človeka líšiaceho sa od neho len nepatrnými telesnými odchýlkami. Vlastne niekedy pohlavia existujú, napríklad keď hovoríme o feminizme a boji za práva žien. Vtedy je prípustné hovoriť o pohlaviach, no pokiaľ ide o správanie, pohlavia sú totožné. Pamätajte na princíp „od krku nadol“ z bodu 3!

Politika a médiá

 1. Demokracia a iba demokracia je akceptovateľná. Je to najdokonalejší spôsob riadenia spoločnosti a každý, kto sa pokúša o odstránenie demokracie, pácha najhorší zločin.
 2. Demokraciu treba rozširovať do nedemokratických zemí aj za cenu vojen. Nikto nesmie byť ochudobnený o demokraciu, aj keby mal pritom zomrieť!
 3. Demokracia zaručuje slobodu slova. Ibaže by ste chceli škaredo hovoriť o demokracii a jej výdobytkoch, vtedy nemáte na slobodu slova nárok. Vlastne vtedy nemáte nárok ani na osobnú slobodu.
 4. Strážcami demokracie a dogiem politickej korektnosti sú novinári.
 5. Ten, kto s dogmami politickej korektnosti nesúhlasí, nesmie v oblasti hromadných zdeľovacích prostriedkov pracovať a nesmie v nich dostať ani žiaden priestor.
 6. O tom, kto má najväčší hospodársky a politický vplyv na svete, nemožno nikdy diskutovať, špeciálne o neúmernej moci jednej malej, osobitne mocnej skupine geneticky príbuzných ľudí. O týchto ľuďoch nemožno vôbec diskutovať, nehovoriac o ich menovaní.
 7. Imigrácia je pre belošské krajiny darom z nebies, pretože podporuje rôznorodosť a pomáha belochom vyrovnať sa so svojou temnou minulosťou. Spochybňovanie blahodarných účinkov imigrácie, zvlášť prílevu ľudí z tretieho sveta, sa rovná bohorúhačstvu.
 8. Imigrácia je zlá len pre niektoré krajiny, napríklad pre krajinu tých, ktorých nemožno menovať. V ich krajine možno nežiaducich imigrantov sterilizovať a deportovať bez akýchkoľvek problémov alebo medzinárodných trestov. Rovnako nepotrebujú prijímať imigrantov, tobôž nie belošských imigrantov, africké a ázijské krajiny. Ony žiadnu diverzitu nepotrebujú, tú potrebujú len európske krajiny.
 9. Západná civilizácia a všeobecne bieli ľudia sú zodpovední za väčšinu neduhov vo svete a vždy sa o nich musí hovoriť hanlivým spôsobom.

Náboženstvo, mravy a rodina

 1. Náboženstvo je vo všeobecnosti zlé, teda, pokiaľ nejde o náboženstvá Neeurópanov, alebo pokiaľ jeho náboženskí vodcovia nepresadzujú dogmy politickej korektnosti (ako napríklad podporovanie imigrácie alebo boj proti rasizmu).
 2. Náboženstvo na etnickom princípe, t. j. identitárne náboženstvo, je prípustné pri určitých skupinách ľudí, ale nikdy nie pre ľudí európskeho pôvodu, ktorí musia vždy podporovať vykorenené, univerzalistické formy náboženstva.
 3. Uvoľňovanie mravov je pokrokové. Každý, kto tieto zmeny nepodporuje, je bigotný spiatočník.
 4. Do manželského zväzku môže vstúpiť hocikto s hocikým a hocičím (bez obmedzenia počtu). Tvrdiť, že je to výlučne zväzok jedného muža a jednej ženy, je opäť iba bigotné a spiatočnícke.
 5. Tehotná osoba môže vykonať potrat v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Je to totiž jej telo a jej majetok.
 6. Je dobré, ak majú belošské rodiny menej detí, lebo sa tým šetria prírodné zdroje, ktoré musia byť použité na kŕmenie rastúcej populácie černochov a aziatov.

Toto sú dogmy politickej korektnosti. Tí, ktorí sa im nepodvolia, nech sú bezmedzne očierňovaní, zosmiešňovaní, opľúvaní a prenasledovaní!

Zábava