Prešovskou univerzitou otriasa ďalší škandál! Potom, ako na protest proti nedemoktatickým praktikám vedenia opustili univerzitu 3. 12. 2009 radoví študenti Igor Cagáň a Radovan Novotný, abdikoval 14. decembra 2010 na post predsedu Akademického senátu Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity aj Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.

Mojdis vo svojej abdikácii uvádza:

Vzdávam sa funkcie predsedu AS FF PU v Prešove a to z osobných dôvodov a na znak protestu proti niektorým neakademickým metódam, ktoré uplatňuje vedenie Prešovskej univerzity voči AS FF PU, vedeniu FF PU a niektorým členom akademickej obce FF PU. Vychádzajúc zo Štatútu PU čl. 5 bod.3 písmeno c/ má člen akademickej obce povinnosť vystupovať na obranu akademických práv a slobôd a myslím, že v poslednej dobe došlo k takýmto aktivitám. Ide o neakademické praktiky pri výberových konaniach (členmi výberových komisií nie je člen AS FF, bez vedomia dekana dochádza k zmenám v zložení komisií, dekani fakúlt nemajú možnosť rozhodovať o pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov zaradených na fakultách a pod.). FF je vedením PU poškodzovaná aj v oblasti financovania (nerešpektovanie záverov zo stretnutia garantov na FF PU pri rozdeľovaní financií z fondu konkurencieschopnosti, bez vedomia dekana sú presúvané financie v prospech niektorých jednotlivcov – napríklad v decembri 2010 6000 eur pre 10 pracovníkov a pod.). V oblasti legislatívy došlo na PU k takej koncentrácii kompetencii rektora, že dekani fakúlt nemôžu reálne zodpovedať za personálny, finančný a pedagogický chod fakúlt. S takými praktikami a postupmi nesúhlasím a v budúcnosti chcem prispieť k tomu, aby sa na PU opäť uplatňovali akademické práva a slobody v plnom rozsahu.

Beztak pošramoteným kreditom Prešovskej univerzity nedávno otriaslo aj faux pas „lacnej propagandy multikulturalizmu“ uskutočňovanej na stredných školách v podobe neodborných prednášok Mgr. Alexandar Mušinku z Katedry slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity rovnako v minulosti dochádzalo k porušovaniu zákona pri výbere poplatkov za štúdium, tzv. čierneho školného.

Prešovská univerzita taktiež niekoľkokrát v minulosti umožnila prezentáciu primátorského kandidáta Pavla Hagyariho na svojej akademickej pôde, ktorá by mala zostávať politicky neutrálna.

Najväčším prehreškom voči neutralite akademickej pôdy na Prešovskej univerzite bola jednostranná politická prednáška izraelského veľvyslanca, teda veľvyslanca štátu, ktorý sa nachádza v permanentnom vojenskom konflikte.

Je otázne, či niekdajší inštitút vysokého učenia marxizmu-leninizmu v Prešove dokáže ako dnešná univerzita európskych demokratických pomerov prekonať svoj temný tieň minulosti...

Zábava