Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944V tomto roku uzrelo tlačiarenskú čerň dielo Dr. Petra Bielika Povstanie roku 1944. Bolo národné, slávne, užitočné?, v ktorom autor analyzuje, ako už názov naznačuje, niektoré stránky udalosti známej ako „Slovenské národné povstanie“. Táto, na prvý pohľad útla knižka je pozoruhodným príspevkom do diskusie o národných dejinách, bez ktorého sa nemôže zaobísť žiadne seriózne zhodnotenie povstania z roku 1944.

Kniha je v súlade s názvom rozdelená do troch tématických kapitol. V prvej z nich sa autor venuje otázke, či bolo povstanie skutočne národné. Poukazuje na to, že do „SNP“ sa zapojila iba malá menšina slovenského národa (menej ako 3 %), aj to ponajviac nie z vlastnej vôle, lebo z 60 000 vojakov povstaleckej armády bolo 42 000 získaných pod hrozbou trestu v dvoch septembrových mobilizáciách. Ak by povstanie bolo naozaj národné, takéto donucovanie by nebolo potrebné.

Druhá kapitola skúma, či povstanie bolo slávne? Autor spísal azda všetky známe prípady partizánskych a povstaleckých ukrutností a zločinov. Prvou známou obeťou bol policajt A. Pažický, zavraždený 7.4.1942 neďaleko Michaloviec partizánom zo skupiny Pavla Boroša, poslednými obeťami boli štyria ustupujúci nemeckí vojaci, ktorých v noci z 30.4. na 1.5.1945 pri Považskej Bystrici zajali a potom zavraždili partizáni. Stovky ďalších prípadov a tisíce ďalších obetí sú podrobne vylíčené na takmer 50 stranách tejto kapitoly.

Posledná časť knihy ponúka podnetnú polemiku na tému, či bolo vlastne povstanie užitočné. Dr. Bielik ponúka množstvo závažných argumentov, ktoré podvracajú rozšírené vnímanie „SNP“ ako prínosnej udalosti v slovenských dejinách. Napríklad nie je pravda, že povstanie prispelo k porážke fašizmu a rýchlejšiemu skončeniu vojny. Opozitum je pravdou. ZSSR na pomoc povstaniu spustil 8.9.1944 karpatsko-dukliansku operáciu, ktorá preň znamenala väčšie straty a pomalší postup oproti predtým zamýšľanému postupu cez nížinaté oblasti Poľska a Maďarska (za takej situácie by sa územie Slovenska zrejme vyhlo bojom). Tým bola vojna predĺžená.

Ak malo povstanie sledovať potlačenie nemeckého vplyvu na Slovensku, dosiahlo presný opak: maximalizáciu nemeckého vplyvu, okupáciu Slovenska nemeckou armádou aj nemecké protižidovské a protiodbojárske represálie. I toto je jeden z dôvodov, ktorý autor predkladá na podloženie svojho záveru, že povstanie v skutočnosti nebolo užitočné a pre Slovensko prinieslo zväčša iba zbytočné materiálne, ľudské a morálne straty.

Recenzovaná knižka Dr. Bielika je hodnotným príspevkom k dejinám „SNP“, vydaným pri príležitosti 70. výročia tejto udalosti. Opiera sa o vyše 600 poznámok s rozsiahlym výpočtom dokumentárnych, dobových, knižných, časopiseckých a iných zdrojov. Svojou argumentáciou inšpirovala vyhotovenie dokumentu „Sylabus rozšírených bludov o Povstaní '44“ a ďalších spoločenských projektov. Kniha bez pochyby patrí do knižnice každého záujemcu o neskreslený pohľad do studnice dejín nášho národa.

Knihu je možné zakúpiť za najlepšiu cenu na trhu cez internetovú stránku 29august1944.sk.

Zábava