Všimli sme si, že mnohí ľudia nesprávne skloňujú priezvisko prvého slovenského prezidenta Tisa. Oslovili sme preto jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Odpovedala nám Mgr. Silvia Duchková:

„Mužské priezviská zakončené na -o sa skloňujú tak ako mužské domácke mená s týmto zakončením (Jano, Laco, Fero, Timo), čiže podľa vzoru chlap. To znamená, že v genitíve a akuzatíve jednotného čísla majú príponu -a: Jana, Laca, Fera, Tima, Tisa.“

Skloňovanie potom vyzerá nasledovne:

N: Tiso
G: Tisa (a nie Tisu!)
D: Tisovi
A: Tisa (a nie Tisu!)
L: o Tisovi
I: s Tisom

Tvar „Tisu“ v genitíve s -u je historickým tvarom, ktorý platil v časoch prvého Slovenského štátu, a preto sa s ním môžete stretnúť v historických dokumentoch, respektíve v odborných prácach historikov ako Ďurica či Vnuk, ktorí tento tvar používajú najskôr preto, že boli súčasníkmi Slovenského štátu.

Pokiaľ si nie ste istí gramatickou či štylistickou správnosťou v konkrétnych prípadoch, môžte využiť bezplatnú službu JÚĽŠ SAVBA:

Slovenská akadémia vied
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
813 64 Bratislava, Panská 26
tel.: 54 43 17 61
internet: http://juls.savba.sk/

Zábava