9. júla podala Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča trestné oznámenie na redaktora Plus 7 dní, Petra Gettinga, za ohováranie podľa § 373 Trestného zákona, zákon č. 300/2005 v znení neskorších predpisov.

Getting sa mal trestného činu ohovárania dopustiť v 26. čísle Plus 7 dní z 23. júna 2011, kde uviedol vo svojom článku „Naša hanba. Slovensko a jeho verejné plochy hyzdia zločinci s krvavými rukami“ na strane č. 135 nasledovné tvrdenie:

„V Bytči, rodisku Jozefa Tisa, to dotiahli asi najďalej. Tiso tu má pamätnú tabuľu aj rodný dom, ktorý si vzali pod patronát nacionalisti okolo Stanislava Pánisa a dnes sa oň starajú slovenskí neonacisti.“

Z reštaurátorov urobil neonacistov

Pritom, medzi hlavné ciele Spoločnosti pre zachovanie tradícií – Bytča patrí v zmysle slov podozrivého Gettinga „starať sa“ o Rodný dom prezidenta Tisa, „...a teda uvedením nepravdivého výroku podľa § 373 – Ohováranie TZ, z. č. 300/2005 v z. n. p. odseku 2 písmena b) z osobitného motívu a c) verejne spôsobil podozrivý Peter Getting Spoločnosti pre zachovanie tradícií – Bytča značnú škodu na dobrom mene, ohrozil našu vážnosť u spoluobčanov a zároveň poškodil nás v našom verejnoprospešnom podnikaní a napĺňaní našich cieľov určených v Stanovách a Zakladajúcej listine.

Rovnako ohrozil vážnosť a dobré meno jednotlivých členov Spoločnosti pre zachovanie tradícií v Bytči u ich riadnych zamestnávateľov, kolegov a rodinných príslušníkov, ktorí o dotyčných jeden deň vedia, že sa starajú o zachovanie historicity Rodného domu prezidenta Tisa, a druhý deň sa z pera podozrivého Petra Gettinga dozvedajú, že sú „slovenskí neonacisti“. “ – uvádza sa v trestnom oznámení.

Mstí sa Getting za „rozbitie Česko-Slovenskej republiky“?

Podľa Spoločnosti pre zachovanie tradícií – Bytča mohlo pri tom dôjsť aj k naplneniu skutkovej podstaty „osobitného motívu“ podľa písmena b) z pomsty § 140 – Osobitný motív TZ, z. č. 300/2005 v z. n. p., keďže, ako sa uvádza ďalej v trestnom oznámení:

...podozrivý Peter Getting sa ako rodený Bytčan témou Rodného domu prezidenta Tisa v Bytči zaoberal aj napr. v Plus 7 dní z 23. 4. 2010 článkom „Precedens?“, v súvislosti s iniciatívou dvoch miestnych poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí predkladali návrh na zvesenie pamätnej tabule prezidentovi Tisovi z jeho vlastného rodného domu. Vo svižnom článku podozrivý Peter Getting nešetrí štylisticky príznačnými slovami („hajlujúci sopliaci“, „zverstvá“, „neonacisti“, „rasista“, „bahno“, „permanentná nasratosť“), ktoré vyjadrujú jeho horlivosť, pohoršenie a nenávisť voči kontroverznej osobe slovenských dejín, prezidentovi Tisovi (zatiaľ čo kontroverziu samu o sebe liberálna demokracia zatiaľ nekriminalizuje, ba naopak podporuje ako katalyzátor objektívneho bádania) a čímkoľvek, čo je s ním spojené. Jeho osobná záujmová zainteresovanosť v tejto veci je zjavná aj z prieniku tém, ktorým sa podozrivý Peter Getting systematicky venuje ako redaktor týždenníka Plus 7 dní. A napokon, takto rozbehnutého, horlivého, pohoršeného a nenávidiaceho podozrivého Petra Gettinga zastihne uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 34 z 29. 4. 2010, ktorým Mestské zastupiteľstvo odmietne akýmkoľvek negatívnym spôsobom zasiahnuť proti pamätnej tabuli na Rodnom dome prezidenta Tisa, na nenávisti voči ktorému má podozrivý Peter Getting priamu, preukázateľnú účasť. Pamätnú tabuľu, proti ktorej ostro vystúpil podozrivý Peter Getting osádzala na Rodný dom prezidenta Tisa svojho času politická strana Slovenská národná jednota, ktorej predsedom dodnes je Stanislav Pánis, a ten je k dnešnému dňu zároveň aj predsedom Spoločnosti pre zachovanie tradícií, ktorej detašované pracovisko v Bytči mal podozrivý ohovárať vo svojom článku v Plus 7 dní 26/2011 a dávať ho do spojitosti so „slovenskými neonacistami“. Dávame k preskúmaniu, či z jeho strany nešlo preto o pomstu za osobnú prehru vo veci odstraňovania pamätnej tabule na Rodnom dome prezidenta Tisa.

Osobná zainteresovanosť Petra Gettinga v účasti na verejnej nenávisti voči Jozefovi Tisovi a na bránení v objektívnom skúmaní jeho pôsobenia ako 1. slovenského prezidenta môže vyplývať aj z priameho príbuzenského vzťahu redaktora Plus 7 dní Petra Gettinga k Milanovi Gettingovi, ktorý podľa Carola Hochmana z University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania a jeho článku Historic Markers Honor Thomas Garrigue Masaryk bol natoľko významným pobočníkom prvého česko-slovenského prezidenta, ktorý mu pomáhal pri spolupráci na Pittsburgskej dohode, že dokonca Masarykov vnuk niesol po ňom meno – Thomas Masaryk Getting.

Peter Getting tak môže buď ako nositeľ tohto priezviska, alebo ako vzdialený príbuzný dotyčnej osoby pociťovať ako osobnú krivdu vznik 1. slovenskej republiky 14. marca 1939, ktorej najvyšším štátnym reprezentantom bol práve ThDr. Msgr. Jozef Tiso, a preto sa dnes snaží útočiť proti zachovávaniu akejkoľvek historicity súvisiacej s osobou Jozefa Tisa a zároveň sa snaží osobu 1. slovenského prezidenta a ľudí a spoločnosti zasadzujúce sa o otvorenie diskusie a objektívneho bádania vo veci jeho osoby ohovárať a spájať ich s „hitlerovským fašizmom šíriacim nenávisť proti iným národom a rasám“ – tak, ako sa tomu stalo aj v tomto prípade.

Nenávistná a systematický činnosť Petra Gettinga voči 1. Slovenskej republike an bloc v týždenníku Plus 7 dní môže tak súvisieť s činením (príbuzenskej alebo projektovanej) pomsty za „rozbitie 1. Česko-slovenskej republiky“ Jozefom Tisom, na ktorej vzniku sa pričinil azda aj jeho príbuzný či menovec, Milan Getting.

Chcú, aby si ohováranie odpracoval na Rodnom dome prezidenta Tisa

Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči chce, aby si Getting svoje ohováranie odpracoval:
„...vo forme účasti na rekonštrukčných a sanačných prácach na nehnuteľnosti Rodného domu prezidenta Tisa v trvaní ôsmich pracovných hodín s polhodinovou obednou prestávkou (termín vykonania bude určený po vzájomnej dohode), čím podozrivý Peter Getting naplní zároveň svoje konanie verejnoprospešnou zásluhou na zachránení historicity poškodenej nehnuteľnosti nachádzavšej sa v mestskej pamiatkovej zóne, spravovanej Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, a zároveň zhotovená fotografická dokumentácia účasti podozrivého Petra Gettinga na sanačných a rekonštrukčných prácach na nehnuteľnosti Rodného domu prezidenta Tisa v mestskej pamiatkovej zóne poslúži Spoločnosti pre zachovanie tradícií v Bytči i jednotlivým jej členom na očistenie nášho i ich mena v očiach verejnosti, zamestnávateľov a blízkych, pretože svojou osobnou účasťou na sanačných a rekonštrukčných prácach na nehnuteľnosti v mestskej pamiatkovej zóne dokáže sám podozrivý Peter Getting, že nie je dôvod zachovávanie historicity a konzistencie nehnuteľností v mestskej pamiatkovej zóne považovať za „slovenský neonacizmus“ a ani označovať ľudí takto aktívnych za „slovenských neonacistov““– uvádza sa v trestnom oznámení.

Zábava