Ľudia proti rasizmu (logo)Nedávno som sa dostal k publikácii vydanej organizáciou „Ľudia proti rasizmu“. Jej názov je vcelku krkolomný: „Slovenský a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky : zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ“ (Bratislava, november 2004, Ľudia proti rasizmu). Publikácia sa vyznačuje veľkým počtom gramatických, ale aj obsahových, chýb.

Napríklad tieto hrubé chyby možno nájsť iba na jednej strane – strane 22:

„...postupným znižovaním pomoci pre ľudí ktorý nemajú...“
„Mnoho krát sú tieto alternatívy...“
„V prípade mnohých obyvateľov Rómskych osád...“
„...Nerómovia nie sú diskriminovaný na trhu práce...“
„...a práca s Rómskymi komunitami...“
„Schudobnené Rómske obyvateľstvo...“

Teraz poďme ale od formy k obsahu. Čo nám ponúka táto publikácia ĽPR? Ňou presadzované a navrhované opatrenia by väčšina Slovákov zrejme zmietla zo stola.


Napríklad „odporúčania“ zo strany 39:

„Zaviesť princíp obráteného dôkazného bremena aj v iných než súdnych konaniach, ktoré prichádzajú do úvahy v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.“
Podľa zásad demokracie má istú skutočnosť dokazovať ten, kto ju tvrdí, nie ten, kto ju popiera. Takto má vyzerať demokracia podľa ĽPR?

„V organizáciách verejnej správy vytvárať pozitívny príklad pre ostatných zamestnávateľov zamestnaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.“
Pripravuje sa tu pozitívna diskriminácia?

„Venovať špeciálnu pozornosť tzv. viacnásobnej, kumulovanej diskriminácii (napríklad rómskych žien, ktoré sú diskriminované tak kvôli svojej etnickej príslušnosti, ako aj kvôli pohlaviu).“
Zaujímavé, že pohlavná nerovnosť je zakódovaná už v nepísaných rómskych zákonoch, rovnako ako veľká rivalita medzi rôznymi klanmi Rómov. Bude ĽPR prihliadať aj na to?

„Pri zadávaní štátnych zákaziek preferovať subjekty, ktoré pri realizácii zákazky vytvoria pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných (špeciálne Rómov).“
Takže naozaj, bieli majú byť znevýhodnení voči Rómom, ĽPR to hovorí úplne priamo. Diskriminovať by mal podľa nich priamo štát – nevadí, že väčšina jeho občanov je bielych a tí na štát pracujú oveľa viac ako Rómovia.

„V kontexte dočasných vyrovnávacích opatrení zavedených antidiskriminačným zákonom explicitne zadefinovať Rómov ako špeciálnu kategóriu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci zákona o službách zamestnanosti, a umožniť zamestnávateľom získať príspevok na ich zamestnanie podľa § 50 tohto zákona; vo zvýšenej miere propagovať a realizovať možnosti vyplývajúce z tohto zákona.“
Takže ďalšie znevýhodnenie všetkých Slovákov na základe kolektívneho princípu. Koľko by asi mali trvať tie „dočasné opatrenia“?

Na zadnom prebale publikácie sa uvádzajú hlavné ciele organizácie ĽPR:

„Proti netolerancii bojuje cielenými celospoločenskými akciami, ktorých zámerom je vytvorenie multikultúrnej spoločnosti, ktorá bude bezpečná pre každého občana a občianku, pripravuje obyvateľov na príliv emigrantov z iných krajín.

„Oslovuje médiá, novinárov a snaží sa o priebežné vnášanie témy multikulutrality, rozpútanie celospoločenskej diskusie na túto tému.“

„Aktívne sa podieľa na budovaní multikulturality.“

Mnohí ľudia tvrdia, ako môže niekomu prekážať ĽPR, keď oni „len bojujú proti rasizmu“. Teda pomáhajú ľudských právam a chránia diskriminovaných. „Boj proti rasizmu“ v ich poňatí má však nevšednú náplň: diskriminovať domáce obyvateľstvo a priamo pracovať na zmene tváre krajiny podporou multikulturalizmu a imigrácie. O to absurdnejšie je, že o tomto vlastne nediskutujú, ale svoje politiky, ktoré väčšina ľudí odmieta, chcú ihneď zavádzať ihneď do praxe.

Apropo: ĽPR chce celospoločenskú diskusiu? Už ste videli niekoho z nich diskutovať s niekým iným ako s politicky korektným redaktorom? Veria vôbec tým nezmyslom, čo hlásajú? Prečo sa boja konfrontácie hoci aj s päťročným dieťaťom?

Zábava