Ľudia proti rasizmu (logo)Nedávno som sa dostal k publikácii vydanej pochybnou organizáciou „Ľudia proti rasizmu“ pod krkolomným názvom: „Slovenský a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky : zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ“ (Bratislava, november 2004, Ľudia proti rasizmu). Okrem pre ĽPR obligátnej obsahovej úbohosti ma zhnusil aj obrovský počet gramatických chýb v texte.

Uvádzam len niekoľko citácií zo strany 22:

„...postupným znižovaním pomoci pre ľudí ktorý nemajú...“
„Mnoho krát sú tieto alternatívy...“
„V prípade mnohých obyvateľov Rómskych osád...“
„...Nerómovia nie sú diskriminovaný na trhu práce...“
„...a práca s Rómskymi komunitami...“
„Schudobnené Rómske obyvateľstvo...“

Ide o uvedenie iba niektorých chýb z jednej jedinej strany publikácie. Úroveň zvyšku si čitateľ už zrejme dokáže domyslieť. Kvôli objektivite však chcem podotknúť: samozrejme, aj ja robím preklepy a stanú sa mi omyly. Ale predsa, čo je veľa, je veľa. A v prípade tak dobre financovanej a podporovanej organizácie, akou je ĽPR, je úplne neúnosné, aby sa v jej publikáciách vyskytovala taká miera chýb vrátane hrubých.

Teraz poďme ale od formy k obsahu. Čo nám ponúka táto publikácia ĽPR? Pre väčšinu ľudí asi len priestor na znechutenie.
Uvediem tu tiež pár priamych citácií, z ktorých sa civilizovanému človeku musí spraviť nevoľno.
Napríklad „odporúčania“ zo strany 39:

„Zaviesť princíp obráteného dôkazného bremena aj v iných než súdnych konaniach, ktoré prichádzajú do úvahy v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.“
Ach jaj, kde sú len zásady platné už od čias rímskeho práva, že dokazovať má ten, kto určitú vec tvrdí, nie ten, kto ju popiera. Takto asi vyzerá demokracia podľa ĽPR. Ďakujem, neprosím.

„V organizáciách verejnej správy vytvárať pozitívny príklad pre ostatných zamestnávateľov zamestnaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.“
Kto len môžu byť tí „znevýhodnení“ uchádzači?

„Venovať špeciálnu pozornosť tzv. viacnásobnej, kumulovanej diskriminácii (napríklad rómskych žien, ktoré sú diskriminované tak kvôli svojej etnickej príslušnosti, ako aj kvôli pohlaviu).“
Zaujímavé, že nebol dokázaný ešte ani jeden takýto prípad. Iba ak vnútri ich vlastnej komunity – pohlavná nerovnosť je totiž zakódovaná v nepísaných rómskych zákonoch.

„Pri zadávaní štátnych zákaziek preferovať subjekty, ktoré pri realizácii zákazky vytvoria pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných (špeciálne Rómov).“
Takto asi vyzerá slobodný výber v podaní ĽPR. Ďakujem, neprosím.

„V kontexte dočasných vyrovnávacích opatrení zavedených antidiskriminačným zákonom explicitne zadefinovať Rómov ako špeciálnu kategóriu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci zákona o službách zamestnanosti, a umožniť zamestnávateľom získať príspevok na ich zamestnanie podľa § 50 tohto zákona; vo zvýšenej miere propagovať a realizovať možnosti vyplývajúce z tohto zákona.“
Takže sa konečne vykľulo šidlo z vreca. Tí „znevýhodnení“ sú Rómovia. Všetci, na základe kolektívneho princípu. To by zas pri prístupe k práci právne aj fakticky znevýhodnilo všetkých Slovákov, na základe kolektívneho princípu. „Dočasné opatrenia“? Nie je to tak dávno, čo sa skončil „dočasný pobyt“ vojsk ZSSR na Slovensku.

Na zadnom prebale publikácie sa uvádzajú hlavné ciele organizácie ĽPR:

„Proti netolerancii bojuje cielenými celospoločenskými akciami, ktorých zámerom je vytvorenie multikultúrnej spoločnosti, ktorá bude bezpečná pre každého občana a občianku, pripravuje obyvateľov na príliv emigrantov z iných krajín.

„Oslovuje médiá, novinárov a snaží sa o priebežné vnášanie témy multikulutrality, rozpútanie celospoločenskej diskusie na túto tému.“

„Aktívne sa podieľa na budovaní multikulturality.“

A ešte sa ma niekto bude pýtať, čo mám proti ĽPR keď oni „len bojujú proti rasizmu“. „Boj proti rasizmu“ v ich poňatí má však nevšednú náplň: diskriminovať domáce obyvateľstvo a zahlcovať ho hordami cudzích ľudí.
Je niečo zlé na tom, keď si, poučený príkladmi okolitých krajín, poviem: „Multikulturalizmus? Ďakujem, neprosím.“ A preto som proti ĽPR.

Apropo: ĽPR chce celospoločenskú diskusiu? Už ste videli niekoho z nich diskutovať s niekým iným ako s politicky korektným redaktorom? Veria vôbec tým nezmyslom, čo hlásajú? Prečo sa boja konfrontácie hoci aj s päťročným dieťaťom?

Zábava