Je škoda, ako v krajinách Európskej únie, ale najmä na Slovensku je nevyužitý potenciál v podobe negatívnych nálad voči Európskej únii.

Projekt Európska únia sa nestretáva u ľudí s nadšením

Je veľa kontroverzných a odmietaných vecí, ktoré presadzuje alebo priamo diktuje Európska únia. Ako príklad možno spomenúť:

  • intenzívne budovanie multirasovej Európy a to konkrétne prístupom v imigračnej politike;
  • existencia rôznych prísnych kontraproduktívnych pravidiel v poľnohospodárstve ako napr. diktované prísne kritériá na rôzne produkty či likvidácia vyrobených alebo dopestovaných prebytkov;
  • podpora náboženských menšín;
  • na Slovensku je to zvlášť prístup k cigánskemu etniku, kde financie európskych ľudí putujú na skomfortnenie života proti princípu zásluhovosti, čo je evidentná, ale najmä veľmi nespravodlivá, napätie vyvolávajúca, rasová diskriminácia;
  • pretláčanie liberálnej ideológie v bioetických témach: nízke tresty, povoľovanie potratov, eutanázia, homosexuálne manželstvá;
  • a tak by sa dalo v mnohom pokračovať.

Proti Európskej únii je slabá opozícia

Veľmi zriedka sa stáva, že by sa proti Európskej únii niekto na Slovensku ozval. Občas niečo zafrfle KDH alebo KDS (odštiepenci od KDH) či OKS (neokonzervatívci okolo časopisu .týždeň). Buď im vadí prístup k niektorým bioetickým témam alebo sa im zdá „európska integrácia“ prirýchla a požadujú zmierniť tempo.

V zásade ale samostatnú existenciu Európskej únie vítajú a z deväťdesiatich percent aj jej tendencie. Pričom niekedy je ťažké rozoznať, kedy ten ich pseudoeuroskepticizmus je marketingovo hraný (napr. .týždeň sa vie lepšie predať, strany získajú nejaké hlasy ap.) a kedy je myslený úprimne.

Napr. v roku 2002, keď Slovensko ešte nebolo členom Európskej únie a prebiehali voľby do NR SR, jedine Slovenská národná jednota s veľmi marginálnou podporou hlásala rezolútne odmietavý postoj voči členstvu nielen v NATO, ale aj v EÚ. Ostatné strany boli v zásade za vstup, pričom SDKÚ túto tému mala ako hlavný motív kampane.

Veľké prekvapenie predstavuje Slovenská národná strana, ktorá mohla všetok tento potenciál zužitkovať. Namiesto toho sa nechala zvábiť peniazmi z eurofondov a voči štátnej suverenite a národným záujmom tak urobila jeden veľký neospravedlniteľný podraz.

Ľudia sú stále viac ľahostajnejší voči svojmu osudu

Z členských štátov EÚ sa stáva len akýsi medzistupeň, ktorý má za úlohu zrozumiteľnou rečou sprostredkovať nové smernice a nariadenia istej skupine regiónov. Ľuďom, ak sa nejaké opatrenie nepáči, od svojho sprostredkovateľa (vrcholných politikov) počujú len, že to Európska únia vyžaduje, my to nemôžeme ovplyvniť. Ľudia si tak môžu zafrflať niečo v krčme, čo pre nich pôsobí ako akási psychohygiena utláčaných otrokov.

Okrem toho im ešte ostáva možnosť kúpiť si letenky a ísť svoj protest vyjadriť do Bruselu. Alebo vziať si týždennú dovolenku a kúpiť si lístky na autobus. Vzhľadom na to, že tí ukrivdení väčšinou nežijú v blahobyte a ledva uživia svoje deti, je teda akýkoľvek priamy odpor voči Európskej únii niečo nedosiahnuteľné.

Je logické, že ľudia sa stávajú apatickí voči svojmu osudu a na Európsku úniu nazerajú ako niečo bez možnosti ovplyvnenia.

Vystúpiť z Európskej únie sa dá a nemusí to byť ani bolestivé

Článok 49a, ktorý je súčasťou Lisabonskej zmluvy, ktorá nadobudne platnosť 1. 1. 2010, znie: „Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.“ Pri vystúpení vystupujúci štát vyjednáva podmienky ďalšej podoby partnerstva. Napr. vystupujúci štát si môže vo vzťahu s Európskou úniou ponechať všetko, čo chce.

Tému vystúpenia z Európskej únie treba verejne otvoriť a vyťahovať ju pri každej príležitosti. Aby ľudia nad touto ríšou zla nadobudli nadhľad, kritické stanoviská a uvedomili si, že tak ako skončil jeden červený blok, musí skončiť aj ten modrý.

Dôležité je vystúpiť a vrátiť sa k suverenite a zodpovednosti za svoj vývoj

Je teda dôležité, aby sa na Slovensku sformoval politický tábor, ktorý bude odmietať všetky zlá, ktoré nanucuje Európska únia, požadovať vystúpenie Slovenska z Európskej únie a biť sa za všetky národné záujmy.

Ak som vymenoval niektoré zlá, ktoré stelesňujú Európsku úniu, tak z toho logicky aj vyplýva rozsiahla agenda s veľkým volebným potenciálom:

  • odmietanie prílevu Afričanov, Aziatov, Arabov a kdekoho do európskych krajín a posilnenie populačnej politiky národa vlastného;
  • odmietanie legitimizácie úchylných sexuálnych zväzkov na legislatívnej úrovni a, naopak, posilnenie tradičnej rodiny;
  • odmietanie podpory darmožráčom bez ohľadu na pôvod – tým ich motivovať k zmocneniu sa nad svojimi problémami a zároveň dosiahnuť znižovanie daňového a odvodového zaťaženia poctivo pracujúcim ľuďom;
  • a mnoho ďalšieho

Tak smelo do práce.

Zábava