Zber hríbov v roku 2050 (Ben Heim)Každý jedinec je zodpovedný za ochranu životného prostredia. Nestačí túto problematiku nechávať na hlavných znečisťovateľov životného prostredia (priemysel, doprava, energetika...). Všetci sa musíme snažiť o zachovanie kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného bohatstva, aby naše deti mali rovnakú možnosť tieto prírodné dary využívať v takej miere, ako ich využívame my. Zdá sa nám, že obyčajní ľudia nemajú možnosť riešiť problémy, ktoré sú spôsobené výrobou (materiálov, súčiastok, polovýrobkov, výrobkov, energie), ťažbou nerastných surovín, či nákladnou dopravou.

My, spotrebitelia, však máme možnosť ovplyvňovať celý obchodný reťazec. Málokto si uvedomuje dôležitosť tejto skutočnosti. A sme to práve my, kto môže donútiť výrobcov k zmene svojho postoju k prírode. Už dávno neplatí, že ochrana životného prostredia a zároveň dosiahnutie vysokých ziskov je nemožné. Našťastie, už neplatí ani spôsob výroby, pri ktorom bola na prvom mieste kvalita, i keď bola často dosahovaná na úkor životného prostredia.

V súčasnosti je už vo fáze projektovania životné prostredie rovnako dôležitým faktorom ako napr. kvalita, životnosť, dizajn, cena... Výrobcovia sú nútení vyrábať výrobky v zhode s platnou (neustále sa sprísňujúcou) legislatívou a zároveň aj s požiadavkami zákazníka. Výrobcovia, ktorí nedokážu spĺňať tieto základné požiadavky, sú z trhu postupne vytláčaní a nahrádzaní. To znamená, že ak my nebudeme mať dopyt po výrobkoch, ktoré počas výroby, užívania alebo dožitia sú neprijateľne škodlivé pre životné prostredie, prestanú sa vyrábať.

Tým je možnosť minimalizovať ťažbu neobnoviteľných prírodných zdrojov (napr. ropa, z ktorej sa vyrábajú plasty), racionálne využívať obnoviteľné zdroje (napr. drevo), zvýšiť podporu výroby energie prostredníctvom alternatívnych zdrojov (slnko, vietor, príliv/odliv, geotermálne pramene...), znížiť množstvo nebezpečných odpadov, znížiť množstvo emisií v ovzduší... Určite sa s touto problematikou budeme stretávať aj v budúcnosti, lebo bezodpadová výroba neexistuje. Každá výroba je totiž sprevádzaná tvorbou materiálových a energetických odpadov.

Je však možné donútiť producentov využívať máloodpadové, recyklačné alebo čistejšie technológie. Taktiež sa dá v mnohých prípadoch škodlivý materiál nahradiť iným materiálom, šetrnejším k životnému prostrediu, alebo aspoň minimalizovať jeho obsah vo výrobku. Stačí pritom tak málo – najprv rozmýšľať a potom nakupovať. Je to len jeden z krokov, ktoré sme povinní vykonať, ak nám záleží na budúcnosti a na zdravom vývoji spoločnosti. Lebo bez jednotlivých zložiek životného prostredia nie je možný život na našej planéte, nie to ešte jeho rozvoj a neustále zlepšovanie.

Zábava