Parte Ladislava DeákaSlovenskou vedeckou obcou zarezonovala smrť vynikajúceho historika, ktorého súborné diela o dvadsiatom storočí by mali byť povinnou literatúrou každého národne cítiaceho občana Slovenskej republiky. Zomrel človek, ktorý toho spravil pre slovenskú historiografiu veľmi veľa.

Priniesol mnoho nových, ale aj starých pohľadov do našej histórie, odkrýval jej zatemnené obdobia a jeho práca by mala byť inšpiráciou pre každého mladého historika. Sám bol držiteľom mnohých ocenení:

  • 2004 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť
  • 2001 Zlaté pero Združenia 2001 (Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, ako ocenenie historického bádania a publicistickej činnosti, ktorou prispieval k utvrdzovaniu národného povedomia Slovákov)
  • 2001 Cena Daniela Rapanta za celoživotné dielo v oblasti historických vied (Matica Slovenská)
  • 2001 Pamätná medaila za prínos v oblasti výskumu slovenských dejín (Matica Slovenská)
  • 1996 Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách od SAV
  • 1996 Pocta Mateja Bela za historické štúdie osvetľujúce slovensko-maďarské vzťahy (Ministerstvo kultúry SR)
  • 1996 Cena Centra Björnstjerne Björnsona

Žiaľ, tento veľký človek však 15. novembra 2011 naposledy vydýchol. Česť jeho pamiatke!

Zábava