Andrej HlinkaDnešný deň si pripomíname 150 rokov od narodenia velikána slovenských dejín, kňaza a národovca Andreja Hlinku (1864-1938). Hlinka bol jedinečným vo svojom boji za slovenský národ a jeho dôstojné postavenie. Viedol mnohoročný súboj proti maďarizátorským snahám, v ktorých sa osvedčil ako málokto, po vzniku ČSR vo svojej činnosti za národ neochaboval. Bez nadsádzky môžeme povedať, že doviedol slovenský národ z maďarizačnej pasce cez čechoslovakistický centralizmus až k autonómnemu Slovensku.

Za svoje presvedčenie pokorne trpel v uhorských a aj českých žalároch. Svojim idealistickým presvedčením a zápalom za slovenskú vec inšpiroval ďalšie generácie slovenských národovcov. Aj jeho neskorší oponenti ako Vavro Šrobár, Milan Hodža alebo Ferdiš Juriga s ním spolupracovali a museli uznať jeho zásluhy. Je vôbec otázne, či by bez Andreja Hlinku slovenský národ získal vlastné štátoprávne postavenie.

Práve Slovenská ľudová strana, ktorú Hlinka zakladal, sa stala kľúčovou slovenskou politickou stranou v Uhorsku a suverénne najsilnejšou stranou na Slovensku počas prvej ČSR. Nepodliehala rozkazom a financiám ani z Prahy, Budapešti či Moskvy ako iné strany predtým či potom. Bola autentickým vyjadrením slovenskej politiky založenej na kresťanských a národných princípoch.

Andrej Hlinka nebol jednorozmerným človekom – politikom, ale vykonal mnoho za sociálne a ekonomické povznesenie slovenského ľudu. Dôsledný aplikátor sociálneho učenia Katolíckej Cirkvi stál pri zrode zakladania svojpomocných slovenských spolkov, ktorých myšlienku predstavil už v prvom čísle Ľudových novin 1. septembra 1897. Kritizoval negatívne dopady liberálneho kapitalizmu vtedy, keď neskorší slovenskí komunisti ešte neboli ani na svete. Nadviazal i na starý štúrovský program boja proti alkoholizmu, metle slovenského vidieckeho človeka.

Andrej Hlinka bojoval celý život pod heslom „Za Boha, za národ“, ktoré výstižne, v štyroch slovách vyjadruje jeho politicko-spoločenský program. Dôsledná aplikácia kresťansko-katolíckeho učenia aj v otázkach štáto-politických so zreteľom na práva, postavenie a pozdvihnutie slovenského národa. Je to heslo, ktorého dôsledné dodržiavanie znamenalo, znamená a bude znamenať národné prežitie, jeho ignorancia zase zídenie z cesty a zánik národa. Národe, aj po 150 rokoch to stále platí. Ktorou cestou pôjdeš? Nezablúdil si?


Za Boha život – za národ slobodu!

Zábava