Už dávnejšie som upozorňoval na výskumy, ktoré naznačujú, že téza o absolútnej vrodenosti a nezmeniteľnosti sexuálnej orientácie, tak nekriticky šírená masmédiami, neplatí. Najnovšie to potvrdzujú výsledky nového prieskumu sexuálnej orientácie, ktorý bol uskutočnený vo Veľkej Británii. Podľa nich má na sexuálnu orientáciu, ku ktorej sa jedinec prihlási, významný vplyv prostredie, v ktorom žije.

Výskumníci sa v prieskume pýtali 1 632 dospelých Britov na ich sexuálnu orientáciu a ďalšie súvisiace okolnosti. Opýtaní si mohli vybrať nielen možnosti heterosexuál a homosexuál, ale mohli si vybrať aj bisexuálnu orientáciu na päťstupňovej škále.

Za „čistých“ heterosexuálov sa označilo iba 72 % opýtaných Britov. Štyri percentá za homosexuálov a až 19 % sa prihlásilo k rôznym úrovniam bisexuality. Výrazne iné sú však výsledky vo vekovej skupine 18 až 24 rokov. Tam sa za heterosexuálov označuje už iba 46 % mladých Britov. 6 % sa hlási k homosexualite a 43 % k bisexualite. Zvyšné percentá respondentov neuviedli žiadnu odpoveď alebo tvrdia, že sexuálnu orientáciu vôbec nemajú.

Medzigeneračné rozdiely vo výskyte „inak orientovaných“ sú očividné aj podľa ďalšej prieskumnej otázky, ktorá nezahŕňala spomenutú škálu bisexuality. K homosexualite sa tak prihlásilo 10 % vo vekovej kategórii 18 – 24 rokov, 11 % medzi 25 – 39-ročnými, 4 % medzi 40 – 59-ročnými a iba jedno percento medzi ľudmi, ktorí majú nad 60 rokov.

Čo z toho vyplýva? Ak by bola neheterosexuálna orientácia výlučne vrodená, výsledkom náhodného prejavu nejakého génu alebo hormonálnej vývojovej vady v štádiu tehotenstva, tak by boli rozdiely v podiele homosexuálov v jednotlivých vekových skupinách štatisticky nevýznamné. Ako však vidíme, nie je to tak.

Generácie, ktoré vyrastali v prostredí, kde je homosexualita oslavovaná kultúrnymi, politickými a masmediálnymi špičkami, sa k nej a k rôznym stupňom bisexuality hlásia extrémne viac ako ich staršie generácie, ktoré vyrastali v konzervatívnejšom prostredí.

Liberálna dogma o tom, že homosexualita je iba a iba vrodená, je tak stále menej udržateľná. S ňou padá aj argument, že propagácia homosexuality je pre spoločnosť úplne neškodná. Naopak, má za následok zvýšenie podielu tých, ktorí budú žiť homosexuálnym spôsobom života, čím ohrozia svoje zdravie, ale hlavne prispejú k demografickej stagnácii celého národa. A to si osobitne dnes nemôže dovoliť žiaden európsky národ.

Aktualizácia z 22. augusta 2015: Krátko po zverejnení vyššie spomínaného britského prieskumu boli publikované aj výsledky rovnakého prieskumu z USA. Zaznamenali rovnaký trend, hoci nie s tak vysokými hodnotami. Za „čistých“ heterosexuálov sa označilo iba 64 % Američanov vo vekovej skupine 18 až 29 rokov, celkovo 78 % všetkých Američanov.

Zábava